Izaberite stranicu

Održana 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

30. studenoga 2017. | Gradsko vijeće, Mandat 2017.-2021., Sjednice

Sjednica je održana 1. prosinca 2017. (petak) s početkom u 09.00 sati sa sljedećim:

 

DNEVNIM REDOM

 

 1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2017.  Materijal
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2017. Materijal
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017., Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017., Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2017., Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2017., Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2017. Materijal
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2017. Materijal
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2017. Materijal
 5. Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2018. s projekcijom Proračuna za 2019. – 2020. Materijal
 6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018. Materijal
 7. Donošenje:
  a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018., Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018., Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018., Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018., Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2018., Materijal
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2018. Materijal
 8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2018. Materijal
 9. Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2018. Materijal
 10. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2018. Materijal
 11. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Matice hrvatske“ u Čakovcu Materijal
 12. Donošenje Odluke i Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2018. Materijal
 13. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o porezima Materijal
 14. Davanje Prethodne suglasnosti na:
  a) I. Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2017. Materijal
  b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2018. Materijal
 15. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Čakovca Materijal
 16. Donošenje Odluke o imenovanju ulica Materijal
 17. Davanje Suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec Materijal
 18. Davanje Prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića:
  a) Cipelica Materijal
  b) Cvrčak Materijal
 19. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Varaždinu Materijal
 20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca Materijal
 21. Donošenje:
  a) Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za grad Čakovec Materijal
  b) Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2017. Materijal
  c) Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2018. Materijal
 22. Donošenje Odluke o prenamjeni kredita GKP Čakom d.o.o. Materijal
 23. Donošenje Oduke o rekonstrukciji javne rasvjete u Čakovcu Materijal

 

Audio zapisnik 3. sjednice Gradskog vijeća

 

X
Skip to content