Izaberite stranicu

Održana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

20. listopada 2021. | Gradsko vijeće, Mandat 2021.-2025., Sjednice

Sjednica je održana 20. listopad 2021. s početkom u 16:00 sati sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

 1. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2021. Izmjene i dopune Odluka
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021. Odluka
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021. Odluka
  c) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2021. Odluka
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2021. Odluka
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2021. Odluka
  f) Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2021. Odluka
  g) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2021. Odluka
 3. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Globetka – istok“ Odluka
 4. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje ponuda za osnivanje prava građenja na zemljištu Grada Čakovca u svrhu izgradnje građevine sportsko rekreativne namjene Odluka
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2022. Odluka
 6. Usvajanje Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Čakovca Odluka
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju teksta Aneksa I. Sporazumu zaključenom između Grada Čakovca, Dječjeg vrtića Čakovec, Dječjeg vrtića Cvrčak i Dječjeg vrtića Cipelica Odluka
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca u k.o. Savska Ves Odluka
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara Odluka
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima Odluka
 11. Donošenje Programa potpora ugostiteljima na području Grada Čakovca radi ublažavanja posljedica otežanog rada u uvjetima pandemije virusa COVID-19 Odluka

AUDIO ZAPISNIK s 4. sjednice Gradskog vijeća:

Izvod iz zapisnkia s 4. sjednice Gradskog vijeća:

Preuzimanje (DOCX)

X
Skip to content