Izaberite stranicu

Održana 4. sjednica kolegija gradonačelnika

25. studenoga 2013. | Gradonačelnikov kolegij

Sjednica se održala 14. studeni 2013. s početkom u  9.00 sati sa sljedećim

D N E V N I m    R E D o m

 

1.    Upućivanje prijedloga Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2014. s projekcijom Proračuna za 2015 – 2016. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
2.    Upućivanje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2014. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
3.    Upućivanje prijedloga:

 • Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014.(materijal)
 • Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014.(materijal)
 • Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014.(materijal)
 • Programa javnih potreba u športu za 2014.(materijal)
 • Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014.(materijal)
 • Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2014. (materijal)

Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

4.    Upućivanje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPUG Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
5.    Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji zemljišta Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
6.    Upućivanje Odluke o prihvatu darovanja zemljišta za komunalnu infrastrukturu – Poslovni park Međimurje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
7.    Upućivanje prijedloga Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
8.    Upućivanje prijedloga Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova Gradskom vijeću  Grada Čakovca na donošenje (materijal)
9.    Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Čakovca 2008-2012. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
10.    Upućivanje prijedloga Prethodne Suglasnosti na:

 • rijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec (materijal)
 • prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Čakovec (materijal)

Gradskom vijeću Grada Čakovca
11.    Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o decentraliziranih funkcija osnovnih škola Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
12.    Upućivanje prijedloga Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal )
13.    Upućivanje:

 • prijedloga Odluke o usvajanju Plana Savjeta mladih za 2014. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
 •  javnog poziva za članove Savjeta mladih Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca (materijal)

14.    Upućivanje prijedloga Odluke o:

 • raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2014. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje(materijal )
 • načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 2014. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)

15.    Donošenje Zaključka o davanju sportskih objekata NK Sloga na upravljanje i korištenje GP Ekom-u d.o.o. (materijal)
16.    Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o raspodjeli sredstava za sport iz Proračuna Grada Čakovca, Izdaci za rekreaciju i sport – ostali (materijal)
17.    Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a o stanju zaštite od požara u 2012. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
18.    Upućivanje Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
19.    Upućivanje prijedloga Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na odručju Grada Čakovca za 2013. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
20.    Upućivanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca za 2014. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal)
21.    Donošenje:

 • Plana pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Grada Čakovca (materijal)
 • Plana pozivanja i aktiviranja zapovjedništva Civilne zaštite (materijal)
 •  Odluke o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba i ostalih subjekata od interesa za zaštitu i spašavanje Grada Čakovca (materijal)

22.    Donošenje Izmjena Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisija i Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga (materijal)

X
Skip to content