Izaberite stranicu

Održana 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

30. rujna 2010. | Mandat 2009.-2013.

D N E V N I    R E D

Sjednica je održana 30. rujna 2010.

 

Točka 1.

Prezentacija GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec o deponiji Totovec

Točka 2.

Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2010.

Točka 3.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2010.
Točka 4.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Točka 5.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2010.
Točka 6.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2010.
Točka 7.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2010.
Točka 8.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2010.
Točka 9.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama
Točka 10.
Davanje Suglasnosti na Odluke o izmjenama i dopunama Statuta:
a) I. Osnovne škole Čakovec
b) II. Osnovne škole Čakovec
c) III. Osnovne škole Čakovec
d) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić
e) Centra za odgoj i obrazovanje
f) Osnovne škole Kuršanec
g) Osnovne škole Ivanovec
Točka 11.
Usvajanje Procjene ugroženosti materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Grada Čakovca
Točka 12.
Tumačenje odredaba PUP-a „Sajmište“ Čakovec
Točka 13.
Donošenje izmjene Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na području Grada Čakovca
Točka 14.
Donošenje Odluke o uređenju imovinskopravnih odnosa Grada Čakovca i GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec.
Točka 15.
Donošenje Odluke o Sporazumu utvrđivanja Smjernica za izradu UPU/DPU Grada Čakovca između Grada Čakovca i Međimurske županije
Točka 16.
Donošenje Odluke o zajedničkoj investiciji – Centar za odgoj i obrazovanje
X
Skip to content