Izaberite stranicu

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13, 85/15, 69/22) koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama, putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisnik prava na informaciju i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Tijela javne vlasti«, su tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se temeljem posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja, i sl.), kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

»Informacija« je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“

“Pravo na pristup informacijama” obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom i ili drugim propisom.

Građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev se podnosi na adresu:

Grad Čakovec,
Ulica kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec

a može se:

 • predati i u pisarnicu Grada Čakovca, 1. kat – soba br. 102  ili
 • putem elektroničke pošte: informiranje@cakovec.hr
 • putem kontakt forme u nastavku

Usmeni zahtjev primit će  na zapisnik službenik za informiranje svakim radnim danom gradske uprave od 7:00 do 15:00 sati u Gradskoj upravi Grada Čakovca.

Preuzimanja

Sukladno čl. 10. stavku 1, točki 1, Grad Čakovec na internetskoj stranici objavljuje zakone i ostale propise koji se odnose na područje rada upravnih tijela Grada Čakovca:

 1. Obrazac zahtjeva za pravo na pristup informacijama Preuzimanje zahtjeva
 2. Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije Preuzimanje zahtjeva
 3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacija Preuzimanje zahtjeva
 4. Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama Pregled Odluke Izmjene Odluke
 5. Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15, 69/22) Pregled Zakona Izmjene Zakona Izmjene Zakona
 6. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije Pregled kriterija Izmjene kriterija

Predaj Zahtjev za pravo na pristup informacijama online

GDPR

ZAKONI I OSTALI PROPISI

Sukladno čl. 10. stavku 1, točki 1, Grad Čakovec na internetskoj stranici objavljuje zakone i ostale propise koji se odnose na područje rada upravnih tijela Grada Čakovca:

UO za EU integracije, gospodarstvo i digitalizacija

 1. Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (NN 92/14)
 2. Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 64/18)
 3. Zakon o Središnjem registru državne imovine (NN 112/18)
 4. Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19)
 5. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15, 69/22)
 6. Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (NN 60/17)
 7. Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN RH 79/07)
 8. Uredba o uredskom poslovanju (NN RH 75/21)
 9. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN RH 147/14, 123/17, 118/18)
 10. Zakon o poljoprivredi (NN RH 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22)
 11. Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (NN RH 7/21)
 12. Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (NN RH 98/22)
 13. Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN RH 104/22)
 14. Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (NN RH 104/22, 133/22)
 15. Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (NN RH 110/22)
 16. Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda ( NN RH 137/12, 59/14)
 17. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN RH 73/97, 174/04)
 18. Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN RH 16/19)

UO za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18, 110/18, 32/20 )
2. Zakon o gospodarenju otpadom (NN RH 84/21 )
3. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN RH 106/22)
4. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN RH 15/19)
5. Zakon o cestama (NN RH 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22)
6. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN RH 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22 )
7. Zakon o grobljima (NN RH 19/98, 50/12, 89/17)
8. Zakon o zaštiti životinja (NN RH 102/17, 32/19)
9. Zakon o vodama (NN RH 66/19, 84/21)
10. Zakon o šumama (NN RH 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20 )
11. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN RH 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)
12. Zakon o javnoj nabavi (NN RH 120/16 114/22)
13. Prekršajni zakon (107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18, 114/22)
14. Zakon o zaštiti od požara (NN RH 92/10, 114/22)
15. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN RH 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

UO za financiranje

1. Zakon o proračunu (NN RH broj 144/21)
2. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN RH 111/18)
3. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN RH 78/15, 102/19)
4. Opći porezni zakon (NN RH 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20)
5. Zakon o kamatama (NN RH 94/04, 35/05)
6. Ovršni zakon (NN RH 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, 114/22)
7. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN RH 68/18, 2/20, 47/20, 46/20)
8. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (NN RH 55/13)
9. Zakon o računovodstvu (NN RH 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22)
10. Zakon o porezu na dobit (NN RH 177/04, 90/05, 57/06, 80/10, 22/12, 146/08, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19, 32,20, 138/20, 114/22 )
11. Zakon o porezu na dohodak (NN RH 115/16, 106/18, 121/19 32/20, 138/20,151/22)
12. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN RH 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22)
13. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN RH 127/17, 138/20, 151/22)
14. Zakon o lokalnim porezima (NN RH 115/16, 101/17, 114/22)
15. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN RH 37/22)

UO za društvene djelatnosti

1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN RH 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22)
2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19)
3. Zakon o sportu (NN RH 141/22)
4. Zakon o udrugama (NN RH 74/14, 70/17, 98/19, 151/22)
5. Zakon o tehničkoj kulturi ( NN RH 76/93, 11/94, 38/09)
6. Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN RH 83/22)
7. Zakon o vatrogastvu (NN RH 129/19, 114/22)
8. Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH  18/22, 46/22, 119/22)
9. Zakon o dadiljama (NN RH 37/13, 98/19)
10.Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN RH 121/17, 98/19, 84/21)
11. Zakon o ustanovama (NN RH 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

UO za urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša

 1. Zakon o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 2. Zakon o prostornom uređenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
 3. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN RH 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
 4. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN RH 98/12, 139/14)
 5. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (NN RH 53/0220/17)
 6. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN RH 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 )
 7. Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN RH 90/10, 111/10, 55/12)
 8. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN RH 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22)
 9. Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN RH 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19, 58/21)
 10. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN RH 88/17, 125/19, 90/20, 1/21, 45/21)
 11. Zakon o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
 12. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN RH 61/14, 3/17)
 13. Zakon o gospodarenju otpadom (NN RH 84/21 )
 14. Zakon o zaštiti od buke (NN RH 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/19, 14/21)
 15. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN RH 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20117/21, 114/22)
 16. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN RH 74/14, 69/17, 98/19)
 17. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN RH 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14,)
 18. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN RH 80/11, 144/2021)
 19. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN RH 125/11, 64/15, 112/18)
 20. Zakon o najmu stanova (NN RH 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18, 105/20)
 21. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (NN RH 53/02, 20/17 )
 22. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN RH 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20117/21, 114/22)
 23. Zakon o zemljišnim knjigama (NN RH 63/19, 128/22)
 24. Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN RH 52/18, )
 25. Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN RH 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19, 58/21)
 26. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN RH 108/12, 144/12, 112/13, 71/15 i 78/15, 114/22)
 27. Zakon obveznim odnosima (NN RH 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18. 126/21, 114/22, 156/22)
 28. Zakon o trgovačkim društvima (NN RH 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/2023)
 29. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN RH 112/18, 39/22)
 30. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN RH 78/15)
 31. Zakon o parničnom postupku (NN RH 148/11 – pročišćeni tekst, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22, 114/22)
 32. Stečajni zakon (NN RH 71/15, 104/17, 36/22)Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN RH 20/18, 115/18, 98/19, 57/22)

Služba za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća

 1. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi NN RH – međunarodni ugovori 14/97, 4/08 )
 2. Ustav Republike Hrvatske (NN RH 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 5/14)
 3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 127/17, 98/19, 144/20)
 4. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18, 112/19)
 5. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 28/10, 10/2023)
 6. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN RH 127/17, 138/20, 151/22, 114/23)
 7. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN RH 86/06, 125/06, 16/07, 46/10, 95/08, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15)
 8. Zakon o lokalnim izborima (NN RH 144/12, 121/16, 98/19, 42/2020, 144/2020, 37/2021)
 9. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i referenduma (NN RH 29/19, 98/19, 126/21)
 10. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN RH 143/21)
 11. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN RH 25/13, 85/15, 69/22)
 12. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN RH 42/18)
 13. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacijama (NN RH 83/14 )
 14. Zakon o radu (NN RH 93/14, 127/17, 98/19, 151/22)
 15. Zakon o zaštiti na radu (NN RH 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
 16. Zakon o općem upravnom postupku (NN RH 47/09, 110/21)
 17. Zakon o pečatima i žigovima s grbom RH (NN RH 33/95)
 18. Zakon o zaštiti potrošača (NN RH 19/22)
 19. Zakon o upravnim pristojbama (NN RH 114/22)
 20. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN RH 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21
 21. Zakon o trgovini (NN RH 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20)
 22. Zakon o javnoj nabavi (NN RH 120/16, 114/22)

OSOBA ZA INFORMIRANJE

Osoba za informiranje: Ana Varga, mag. iur.

Kontakt email: informiranje@cakovec.hr

Tel: 040/314-960

IZVJEŠĆA

 1. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu Pregled Izvješća
 2. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu Pregled Izvješća
 3. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu Pregled Izvješća
 4. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu Pregled Izvješća
 5. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu Pregled Izvješća
 6. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu Pregled Izvješća
 7. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu Pregled Izvješća
 8. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu Pregled Izvješća
 9. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu Pregled Izvješća
X
Skip to content