Izaberite stranicu

Služba za unutarnju reviziju

O odjelu

Služba za unutarnju reviziju provodi revizije u skladu s međunarodnim standardima unutarnje revizije i propisima kojima je definirano poslovanje unutarnje revizije u RH, procjenjuje adekvatnost, učinkovitost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola, obavlja reviziju svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa, daje stručno mišljenje i preporuke za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom području u Gradu i institucijama iz nadležnosti Grada (ustanove i trgovačka društva), provodi reviziju ustanova Grada Čakovca i trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca na zahtjev gradonačelnika, pruža savjetodavne usluge čelnicima u svrhu poboljšanja poslovanja. Izrađuje strateške, godišnje i planove pojedinačne unutarnje revizije, obavlja posebne revizije po nalogu gradonačelnika, izrađuje izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama koja podnosi čelniku revidiranog subjekta i Grada, prati provedbu danih preporuka, izrađuje godišnja izvješća o radu, izrađuje dokumentaciju na zahtjev Središnje harmonizacijske jedinice pri Ministarstvu financija, izrađuje Mišljenje o sustavu unutarnjih kontrola temeljeno na obavljenim revizijama i praćenju provedbe preporuka u skladu s propisima o fiskalnoj odgovornosti i dostavlja ga odgovornim tijelima i nadležnim institucijama.

Adresa

Ulica kralja Tomislava 15
40000 Čakovec

Telefon

+385 40 314 958

Fax

+385 40 311 724

Pročelnica

Marijana Pal, univ. spec. oec.
X
Skip to content