Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 1/2012

29. prosinca 2012. | Službeni glasnici 2012

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2011.
2.    Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2011.
3.    Odluka o usvajanje Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2011.
a) Dječjeg vrtića Čakovec
b) Knjižnice „Nikole Zrinski“ Čakovec
c) Centra za kulturu Čakovec;
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec;
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec,
4.    Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 1. srpnja do 31. prosinca 2011.
5.    Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011.
6.    Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011.
7.    Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2011.
8.    Odluka o usvajanje Izvješća „Međimurskih voda“ d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima  naknade za razvoj od 01.01. do 31.12.2011.  te Izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 01.01. do 31.12.2011.
9.    Odluka o izmjeni Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada u predškolskim ustanovama
10.    Odluka o izmjenama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca
11.    Odluka o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec
12.    Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na području Grada Čakovca
13.    Prethodna Suglasnost na:
a)    prijedlog Statuta Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec;
b)    prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj i obrazovanje;
c)    prijedlog Odluke o izmjenama Statuta II. osnovne škole Čakovec,
14.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu uprave Grada Čakovca
15.    Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika
16.    Odluka o stavljanju van snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Čakovec ima udjele, odnosno dionice
17.    Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama
18.    Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Čakovcu
19.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca,
20.    Odluka o imenovanju Male scene „Vinko Lisjak“
21.    Rješejnje o imenovanju Komisije za utvrđivanje tržišne vrijednosti zemljišta u stvarima manjeg značaja, zemljišta za koje je na temelju posebnog propisa utvrđeno da služi za redovitu uporabu građevine i visine naknade najma, zakupa, za osnivanje prava služnosti, prava građenja i za pravo puta

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

1.    Zaključak o usvajanju Izvješća o financijskom stanju poslova naplate parkiranja od 01.01. do 31.12.2011. GKP „Čakom“ d.o.o.
2.    Zaključak o usvajanju Okončanog obračuna koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova za razdoblje 01.01. – 31.12.2011.
3.    Zaključak o zamolbama studenata
4.    Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za dodjelu potpora tradicionalnim obrtima
5.    Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju
6.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć
roditeljima za novorođeno dijete

 

SAVJET MLADIH GRADA ČAKOVCA

1.   Odluka o odabirnu predsjenika

 

Preuzimanje službenog glasnika

 

 

X
Skip to content