Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 1/2020

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Prethodna suglasnost na izmjene Statuta Dječjeg vrtića Cipelica
Prethodna suglasnost na izmjene Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak
Odluka o dopuni Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak
Odluka o dopuni Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama
Suglasnost na Izvješće o poslovanju za 2019. Dječjeg vrtića Cipelica
Suglasnost na Izvješće o poslovanju za 2019. Dječjeg vrtića Cvrčak
Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2019. Knjižnice »Nikola Zrinski« Čakovec
Suglasnost na Izvješće o poslovanju za 2019. Centra za kulturu Čakovec
Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2019. Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
Prethodna suglasnost na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2019.
Odluka o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2019.
Odluka o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec
Odluka o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec o prikupljenim i od 1.1. do 31.12.2019. i o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 31.12.2019.
Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2020. godini
Odluka o usvajanju Izvješća o požaru na odlagalištu otpada »Totovec«
Odluka o usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš
Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2019.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2019.
Odluka o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2019.
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Čakovca
Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1.07.2019. – 31.12.2019.
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone istok – Pustakovec
Izvješće o stanju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2019.
Odluka o prodaji zemljišta
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2019.
Izvješće o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2019. godinu
Odluka o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2019.

AKTI GRADONAČELNIKA
Plan prijma u službu u upravu Grada Čakovca za 2020.
Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Čakovca za 2020.
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čakovca
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VII. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca
Odluka o dodjeli Povelje Grada Čakovca Školi animiranog filma Čakovec
Zaključak o prihvaćanju Plana aktivnosti i financiranja za 2020. Koordinacijskog odbora akcije »Grad Čakovec – prijatelj djece«
Pravilnik o provedbi Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2020.
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o koncesijama za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.
Zaključak o ažuriranju podataka u Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Čakovec
Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak
Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica

AKTI ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
Odluka o javnim priznanjima Grada Čakovca, dodjeli nagrade »Josip Štolcer Slavenski« i Glazbene nagrade Grada Čakovca – pročišćeni tekst
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja »MIHOVLJAN ŠPORTSKA« – pročišćeni tekst

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content