Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 1/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Odluka o prihvaćanju teksta Ugovora o pravu korištenja i realizaciji projekta obnove postojeće dvorane i montaži balon dvorane kod Učiteljskog fakulteta
Odluka o prestanku Zaklade za nadarene učenike, studente i mlade znanstvenike dr. Ivana Novaka
Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Čakovca za 2022.
Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2022.
Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Čakovca za 2022.
Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2022.
Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Čakovca za 2022.
Program utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa za 2022. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika
Odluka o imenovanju v.d. ravnateljice Knjižnice »Nikola Zrinski« Čakovec
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
Rješenje o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda

AKTI PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA
Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Čakovca

AKTI GRADONAČELNICE
Odluka o imenovanju člana Savjeta za sigurnost prometa na cestama Međimurske županije
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Kuršanec
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Školskog odbora Ivanovec
Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka upravnih i drugih tijela Grada Čakovca
Odluka o subvencioniranju dijela troškova GP Ekom d.o.o. za 2022. godinu
Plan prijma u službu za 2022.
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Čakovca i objavi javnog natječaja za podnošene molbi za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Čakovca
Odluka o imenovanju Partnerskog vijeća
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za novčane potpore za poticanje visokoškolskog obrazovanja
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2022.
Zaključak o sufinanciranju projekta integracije djece s teškoćama u razvoju u predškolskim ustanovama
Odluka o donošenju Provedbenog programa Grada Čakovca za razdoblje 2021. – 2025. godine
Odluka o pokretanju prijave i kandidaturi za dobivanje certifikata »Grad za mlade«
Odluka o stavljanju van snage Odluke o povjeravanju poslova zamjenici gradonačelnice

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content