Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 1/2023

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Odluka o donošenju III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Martane – zona male privrede“ Čakovec
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca
Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice za razdoblje od 01.07.2022. do 31.12.2022.
Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2023.
Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Čakovec u 2023.
Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za 2023.
Odluka o usvajanju Izvješća o stanju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2022.
Prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
Prethodna suglasnost na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
Odluka o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec
a. o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebnog dijela naknade za razvoj na području Grada Čakovca za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.
b. o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 1.1.2022. do 31.12.2022.
1Odluka o usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca za 2022.
Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada za 2023.
Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada za 2023.
Odluka o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2022.
Odluka o usvajanju Izvještaja o planiranim i ostvarenim prihodima i planiranim i ostvarenim rashodima za groblja Mihovljan, Ivanovec i Šandorovec za 2022.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2022.
Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2022.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2022.
Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2022.
Izvješće o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2022.
Odluka o izmjenama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca
Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi
Program mjerenja razine onečišćenosti zraka na području jugozapadnog dijela grada Čakovca
Odluka o osnivanju založnog prava na pravu građenja vezano uz squash dvoranu
Ispravak Odluke o izmjenama Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

AKTI GRADONAČELNICE

Prethodna suglasnost na izmjenu i dopunu Cjenika komunalnih usluga i to Cjenika za usluge ukopa na grobljima grada Čakovca, Cjenika ekshumacija, Cjenika interventnog prijevoza i Cjenika za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i godišnja grobna naknada
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023.
Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka predstavničkog i izvršnog tijela, unutarnjih ustrojstvenih jedinica Grada Čakovca te vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora
Plan prijma u službu za 2023.
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju i razrješenju članova školskih odbora
Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u proračunu Grada Čakovca za 2023. godinu
Odluka o subvencioniranju dijela troškova GP „Ekom“ u 2023.
Odluka o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Čakovec
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca
Odluka o III. Preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Čakovca za 2022. godinu
Zaključak o prihvaćanju Plana aktivnosti i financiranja za 2023. Koordinacijskog odbora akcije „Grad Čakovec – prijatelj djece“
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o koncesijama za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Čakovca za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.
Pravilnik o sigurnosti Informacijskog sustava Grada Čakovca
Izmjene i dopune Plana prijma u službu za 2023.
Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Čakovca

AKTI ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
Odluka o komunalnom doprinosu – pročišćeni tekst
Odluka o zakupu poslovnog prostora – pročišćeni tekst

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content