Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 10/2020

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna do 30.06.2020.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje 01.01. do 30.06.2020.
Odluka o realizaciji projekta izgradnje kompleksa vanjskih bazena u okviru ŠRC Mladost u Čakovcu
Odluka o realizaciji projekta rekonstrukcije gradske tržnice Čakovec
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja »Matice hrvatske« u Čakovcu
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja »Gospodarska zona Istok – Pustakovec«
Odluka o suglasnosti GKP Čakom d.o.o. za kreditno zaduženje za realizaciju planirane nabave komunalnih vozila i opreme
Odluka o porezima
Odluka o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama
Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Cipelica za otvaranje jedne skupine jaslica u područnom odjelu Vjeverica
Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Cipelica za prenamjenu prostora u područnom odjelu Vjeverica
Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Cipelica za otvaranje 3 odgojnoobrazovne skupine u novom prostoru
Odluka o davanju suglaasnosti Dječjem vrtiću Cipelica za proširenje djelatnosti u novom prostoru
Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Cvrčak za privremenu organizaciju smještaja odgojno obrazovne skupine u prostor blagovaonice MO Cvrčak
Odluka o sufinanciranju Programa produženog boravka u školskoj godini 2020./2021.
Suglasnost za prihvaćanje darovanja nekretnine Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić
Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava građenja sa Hrvatskim Crvenim križem – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec
Zaključak o prodaji zemljišta u obuhvatu DPU gospodarske zone istok – sjeverni dio u Čakovcu
Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi
Odluka o oslobođenju Baptističke crkve s pastoralnim centrom Čakovec, od obveze plaćanja komunalnog doprinosa
Odluka o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 01.01.2020. do 30.06.2020.
Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2021.
Odluka o izmjenama Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova
Odluka o imenovanju ulica u Čakovcu

AKTI GRADONAČELNIKA
Rješenje o imenovanju člana Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
Rješenje o imenovanju Etičkog povjerenstva Grada Čakovca
Zaključak o financiranju romskog pomagača u OŠ Kuršanec
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca
Zaključak o zimskoj službi – zima 2020/2021.

AKTI ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
Statut Grada Čakovca – pročišćeni tekst

AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA
Statut Turističke zajednice grada Čakovca

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content