Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 1/2014

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2013.
2.    Godišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2013.
3.    Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2013.
4.    Odluke o usvajanju Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2013.:
a)    Dječjeg vrtića Čakovec,
b)    Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec,
c)    Centra za kulturu Čakovec,
d)    Pučkog otvorenog učilišta Čakovec,
e)    Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
5.    Odluka o preoblikovanju NK Međimurje u sportsko dioničko društvo bez sudjelovanja Grada Čakovca
6.    Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca
7.    Odluka o javnim priznanjima Grada Čakovca i dodjeli nagrade „Josip Štolcer Slavenski“
8.    Odluka o osnivanju Zaklade
9.    Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika
10.    Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013.
11.    Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2013.
12.    Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova temeljem ugovora, na području Grada Čakovca za razdoblje 2014-2018, za:
a)    redovito održavanje nerazvrstanih cesta,
b)    opskrbu električnom energijom za javnu rasvjetu,
c)    održavanje javne rasvjete
13.    Odluka i Izvješće o Planu gospodarenja otpadom za Grad Čakovec u 2013.
14.    Odluka o prihvaćanju II. Dodatka Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec
15.    Odluka o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2013.
16.    Prethodna Suglasnost na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Čakovec
17.    Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Čakovec
18.    Suglasnost na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Čakovec
19.    Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2014.
20.    Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP Čakovec u 2014.
21.    Odluka o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih za 2013.
22.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima
23.    Odluka o prodaji zemljišta na području DPU Martane Istok
24.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

1.    Odluka o visini novčane nagrade za javno priznanje Grada Čakovca
2.    Odluka o isplati naknade Upravnom vijeću JVP Čakovec
3.    Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u proračunu Grada Čakovca za 2014.
4.    Izmjena Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisija i Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
5.    Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Čakovca
6.    Zaključak o usvajanju okončanog obračuna koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova za razdoblje od 01.01. – 31.12.2013.
7.    Zaključak o usvajanju Izvještaja o planiranim i ostvarenim prihodima i ostvarenim rashodima za groblje Čakovec, Ivanovec i Šandorovec
8.    Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada Čakovca u Projektni tim na pripremi i provedbi investicije izgradnje odvodnog sustava i pripadnog uređaja za pročišćavanje Novo Selo na Dravi
9.    Zaključak o  prihvaćanju Plana aktivnosti i financiranja za 2014. Akcije „Grad Čakovec prijatelj djece“
10.    Odluka o određivanju naknade članovima Kulturnog vijeća Grada Čakovca

 

Preuzimanje službenog glasnika

X
Skip to content