Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 1/2018

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o imenovanju ravnateljice Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec
 2. Suglasnost na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o cijeni vodnih usluga
 3. Zaključak o okončanom obračunu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova za vremenski period od 01.01. do 31.12.2017.
 4. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja Plana gospodarenja otpadom na području Grada Čakovca na razdoblje 2017. – 2022.
 5. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš u postupku izrade i donošenja Plana gospodarenja otpadom na području Grada Čakovca za razdoblje 2018. – 2023.

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca
 2. Odluka i Plan gospodarenja otpadom Grada Čakovca za razdoblje 2018. – 2023.
 3. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Čakovca
 4. Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada
 5. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja
 8. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
 9. Odluka o izradi III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja područja oko Policijske uprave u Čakovcu
 10. Odluka o izradi II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Mihovljan Športska“
 11. Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 01.07. do 31.12.2017.
 12. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca
 13. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća
 14. Izvješće o:
  a) zvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017.
  b) izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017.
  c) provedbi mjera gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2017.
 15. Odluka o sklapanju Aneksa ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova
  a) održavanje javne rasvjete na području Grada Čakovca za period od 2014. – 2018.
  b) opskrba električnom energijom za javnu rasvjetu na području Grada Čakovca za period 2014. – 2018.
 16. Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Čakovca
 17. Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2018.
 18. Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2018.

ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Ivanovec-zona male privrede“ – pročišćeni tekst
 2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Sajmište – II. etapa“ u Čakovcu – pročišćeni tekst

Preuzimanje (PDF)


X
Skip to content