Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 14/2009

27. studenoga 2009. | Službeni glasnici 2009

 

GRADSKO VIJEĆE

1.    Odluka o imenovanju potpredsjenika Gradskog vijeća Grada Čakovca
2.    Proračun Grada Čakovca za 2010.
3.    Odluka o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2010.
4.    Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2010.
5.    Program održavanja objekata komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2010.
6.    Program javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2010.
7.    Program javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2010.
8.    Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2010.
9.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
10.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
11.    Odluka o vrijednosti boda za naplatu komunalne naknade
12.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima
13.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila na području Grada
Čakovca
14.    Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuđača za čišćenje snijega
15.    Odluka o izradi DPU-a zapadnog dijela naselja Ivanovec
16.    Odluka o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja „Blok 1“ Čakovec

ISPRAVAK

Odluke o porezima Grada Čakovca (pročišćeni tekst), (KLASA: 021-05/09-01/195, URBROJ: 2109/2-02-09-06 od 16. listopada 2009.)

 

 

 

Preuzimanje službenog glasnika

 

 

X
Skip to content