Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 2/2019

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Mandatne komisije
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2018.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2018. godinu
Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2018.
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018.
Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2018.
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 2018.
Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje GKP Čakom d.o.o.
Odluka o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge GKP Čakom d.o.o. za 2018.
Suglasnost na Izvještaj o poslovanju za 2018. Dječjeg vrtića Cipelica
Suglasnost na Izvještaj o poslovanju za 2018. Dječjeg vrtića Cvrčak
Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2018. Knjižnice »Nikola Zrinski« Čakovec
Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2018. Centra za kulturu Čakovec
Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2018. Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
Prethodna suglasnost na Izvješće o radu JVP Čakovec za 2018.
Odluka o usvajanju Izvješća JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2018.
Odluka o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj od 1.1. do 31.12.2018. i o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina od 1.1. do 31.12.2018.
Odluka o usvajanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2018.
Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja »Privredne zone uz Zagrebačku ulicu« u Čakovcu
Odluka o provedbi arhitektonsko urbanističkog natječaja za izradu idejnog rješenja uređenja (rekonstrukcije) Trga Republike u Čakovcu
Odluka o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja »Gospodarska zona Ivanovec«
Odluka o usvajanju Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i klimatskih promjena
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
Odluka o usvajanju Izvješća o lokacijama, količinama, troškovima i mjerama za provedbu uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Čakovca u 2018.
Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Čakovca za 2019.
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda
Izvješće o stanju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za 2018.
Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2019.
Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2019.
Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika od 01.07. do 31.12.2018.
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Čakovca
Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2018.
Izvješće o provedbi Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2018.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

AKTI GRADONAČELNIKA

Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravu Grada Čakovca za 2019.
Odluka o subvencioniranju dijela troškova GP Ekom d.o.o. za 2018.
Odluka o subvencioniranju dijela troškova GP Ekom d.o.o. za 2019.
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji, čuvanju, odabiranju i izlučivanju registraturnog i arhivskog gradiva (Poseban popis gradiva s rokovima čuvanja)
Pravilnik o provedbi Srednjoročnog programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2019.
Zaključak o izmjenama Zaključka o upravljanju provedbom projekta Izgradnja prometnica zone »Brezje« u naselju Mihovljan, prometnice UK1 do UK5
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja »Mihovljan – Športska«
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja »Vojni vrtovi – Sjever« Čakovec

AKTI ODBORA ZA STATUTARNOPRAVNA PITANJA

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja »Blok 1« Čakovec – pročišćeni tekst

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content