Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 2/2016

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika
 2. Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja Grada Čakovca
 3. Pravilnik o organizaciji zaštite na radu u gradskoj upravi Grada Čakovca
 4. Zaključak o stavljanju van snage Zaključka o uvjetima za postavljanje reklamnih naprava na području grada Čakovca
 5. Zaključak o manifestaciji „Dan Grada Čakovca“ i „Antunovsko proštenje“
 6. Rješenje o razrješenju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Čakovec
 7. Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cipelica
 8. Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak
 9. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak
 10. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Cipelica
 11. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Cvrčak
 12. Odluka o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
 13. Odluka o predlaganju kandidata za članove Nadzornog odbora Međimurje plin d.o.o.

   

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Odluka o početku mirovanja vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Čakovca
 2. Odluka o dopuni Odluke o izradi V. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca
 3. Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novo Selo Rok
 4. Odluka o izradi II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja područja oko Policijske uprave u Čakovcu
 5. Srednjoročni program korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca za razdoblje od 2016-2020.
 6. Odluka o usvajanju Akcijskog plana održivog energetskog razvoja Grada Čakovca – SEAP-a (Sustainable Energy Action Plans)
 7. Suglasnost na davanje novčanih sredstava Proračuna Grada Čakovca u oročeni depozit
 8. Odluka o zaduživanju
 9. Plan mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca
 10. Odluka o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama
 11. Prethodna suglasnost na:
  a) Statut Dječjeg vrtića Cvrčak
  b) Statut Dječjeg vrtića Cipelica
 12. Prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada:
  a) Dječjeg vrtića Cvrčak
  b) Dječjeg vrtića Cipelica
 13. Suglasnost na:
  a) Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cvrčak
  b) Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica
 14. Odluka o usvajanju izvješća o početku likvidacije Dječjeg vrtića Čakovec u likvidaciji
 15. Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2016.
 16. Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti JVP u 2016.
 17. Odluka o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec:
  a) o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj na uslužnom području za razdoblje od 1.1. do 31.12.2015. i
  b) o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 1. 1. do 31.12.2015.
 18. Odluka o usvajanju teksta nacrta ugovora i davanju ovlasti gradonačelniku Grada Čakovca na potpisivanje ugovora o upravljanju nekretninama sa GKP Čakom d.o.o. i GP Ekom d.o.o.
 19. Odluka o prenamjeni kreditnih sredstava i povjeravanju nabave za 4 teretna komunalna vozila
 20. Odluka o preoblikovanju NK „Međimurje“
 21. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca
 22. Odluka o izmjenama:
  a) i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
  b) i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja
  c) Odluke o upravljanju grobljem
  d) Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
  e) i dopunama Odluke o zelenim površinama
  f) i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila
  g) Odluke o komunalnom redu
  h) Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
  i) i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
  j) Odluke o držanju stoke i peradi
 23. Odluka o mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na području Grada Čakovca
 24. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Čakovca
 25. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za poljoprivredu i turizam
 26. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Čakovca za vremensko razdoblje od 1.1.2016. do 31.12.2019.
 27. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Čakovca
 28. Suglasnost za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj „Izgradnja i opremanje sportskog doma u Ivanovcu“
 29. Dopuna uz Izmjene i dopune Plana razvojnih programa grada Čakovca za razdoblje 2015. – 2017. godine
 30. Dopuna uz Plan razvojnih programa grada Čakovca za razdoblje 2016. – 2018. godine
 31. Dopuna uz Izvještaj o provedbi  Plana razvojnih programa grada Čakovca za 2015 godinu

 

DOPUNA

 1. Plan razvojnih programa uz Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2015. godinu
 2. Plan razvojnih programa uz Proračun Grada Čakovca za 2016. s projekcijom Proračuna za 2017. i 2018.
 3. Plan razvojnih programa uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2015.

 

Preuzimanje (PDF)


X
Skip to content