Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 3/2018

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2018.
 2. 1. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2018.
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018.
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018.
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018.
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018.
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018.
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2018.
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2018.
 10. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca
 11. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca
 12. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja »Izgradnja i opremanje Vatrogasnog doma u Kuršancu«
 13. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja »Rekonstrukcija vatrogasnog i društvenog doma u Savskoj Vesi«
 14. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja »Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje dječjeg vrtića – Područni odjel Pčelice u Ivanovcu«
 15. Odluka o otvaranju odgojno obrazovne skupine u Dječjem vrtiću Cvrčak i Područnom odjelu Pčelice u Ivanovcu
 16. Odluka o otvaranju odgojno obrazovne skupine u Dječjem vrtiću Cipelica, Područnom odjelu Pirgo u Kuršancu
 17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama
 18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica
 19. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak
 20. Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike osnovnih škola u školskoj godini 2018./2019.
 21. Odluka o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2018./2019.
 22. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama
 23. Odluka o darovanju nekretnine »NK Jadran« Štefanec Gradu Čakovcu
 24. Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi
 25. Odluka o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 1.01.2018. do 30.06.2018.

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Izmjene Plana prijma u službu u Upravu Grada Čakovca Zaključak o manifestaciji »Porcijunkolovo 2018.«
 2. Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite za Grad Čakovec
 3. Zaključak o natječaju za dodjelu stipendija za akademsku 2018/2019.

AKTI ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

 1. Odluka o uređenju i održavanju naselja – pročišćeni tekst
 2. Statut Grada Čakovca – pročišćeni tekst

AKTI SKUPŠTINE TRGOVAČKOG DRUŠTVA

 1. Odluka o imenovanju direktora GP Stanorad d.o.o.

OBAVIJEST GKP ČAKOM d.o.o.

 1. Objava Suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanoj komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojeno prikupljenog otpada GKP Čakom-a d.o.o. Čakovec

ISPRAVAK TEHNIČKE GREŠKE

 1. Ispravak tehničke greške u Odluci o onošenju II izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja »Martane – istok« u Čakovcu

3-2018

X
Skip to content