Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 3/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Odluka o načinu prijenosa sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2021. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2021. godinu
Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2021.
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2021.
Suglasnost na Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i Programa rada i financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cipelica za 2021.
Suglasnost na Izvještaj o ostvarenju Plana i Programa rada i financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cvrčak za 2021.
Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Knjižnice »Nikola Zrinski« Čakovec za 2021.
Odluka o usvajanju Financijskog izvješća za 2021. Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
Prethodna suglasnost na Izvješće o radu i Financijsko izvješće JVP Čakovec za 2021.
Prethodna suglasnost na Izvješće JVP Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2021.
Odluka o usvajanju Izvješća Međimurskih voda d.o.o. Čakovec o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebnog dijela naknade za razvoj na području Grada Čakovca od 1.1. do 31.12.2021. i o prikupljenim i utrošenim sredstvima za izgradnju komunalnih građevina na području Grada Čakovca od 1.1. do 31.12.2021.
Odluka o sprečavanju odbacivanja otpada
Odluka o donošenju Izmjene i dopune UPU »SLEMENICE – POD JALŠOM«
Odluka o dopuni Odluke o porezima
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Prethodna suglasnost na prijedlog Odluke o dopuni Statuta Dječjeg vrtića Cipelica
Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju likvidatora za Dječji vrtić Čakovec
Odluka o prihvaćanju teksta Aneksa I. Ugovora o pravu korištenja i realizaciji projekta obnove postojeće dvorane i montaže balon dvorane
Odluka o dodjeli Nagrade Grada Čakovca za životno djelo – Miljenku Miloviću
Odluka o dodjeli Nagrade Grada Čakovca za životno djelo – Franju Flacu
Odluka o dodjeli Zlatnika »Grb Grada Čakovca« – Socijalnoj zadruzi Humana Nova
Odluka o dodjeli Zlatnika »Grb Grada Čakovca« – dr. Andreju Palu
Odluka o dodjeli Nagrade »Adama Zrinskog « – Foto-kinu Ivanovec
Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca – Atletskom klubu Međimurje
Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca – Ekonomskoj i trgovačkoj školi Čakovec
Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca – Udruzi slijepih Međimurske županije
Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca – međimurskim veteranima i dragovoljcima Domovinskog rata
Odluka o izradi VII. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna UPU prostora vojarne u Čakovcu

AKTI GRADONAČELNICE
Rješenje o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja Grada Čakovca
Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu Javnog poziva u okviru projekta Europe Goes Local
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za novčane potpore za poticanje visokoškolskog obrazovanja
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Vijeća za prevenciju Grada Čakovca
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za zdravi Čakovec
Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Čakovca
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Čakovca za 2022.

AKTI GRADONAČELNICE U FUNKCIJI SKUPŠTINE DRUŠTVA
Odluka o imenovanju direktora GP Stanorad d.o.o.

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content