Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 4/2019

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2019.
Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovcaza 2019.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2019.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2019.
Odluka o izradi VII. izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca
Odluka o izradi IV. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čakovca
Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja »Privredne zone uz Zagrebačku ulicu« u Čakovcu
Odluka o donošenju II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja »Mihovljan – Športska«
Odluka o donošenju Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja »Vojni vrtovi – sjever« Čakovec
Vjerodostojno tumačenje odredbe Odluke o donošenju DPU područja »Brezje« u Mihovljanu
Odluka o realizaciji projekta rekonstrukcije Društvenog doma u Totovcu
Odluka o realizaciji projekta rekonstrukcije Društvenog doma u Novom Selu Rok
Odluka o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca
Odluka o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2019./2020.
Odluka za privremenu organizaciju smještaja odgojne obrazovne skupine u prostor blagavaonice MO Cvrčak i PO Pčelice
Odluka o zemljištu za Romsko naselje Kuršanec vezano uz izjavu o odricanju od potraživanja prema RH kao dužniku
Odluka o pristupanju Grada Čakovca u ITU Varaždin
Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2019.
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2019. godini
Odluka o usvajanju Plana djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2019.
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca nerazvrstanih cesta u Čakovcu za potrebe izgradnje Sjeverne obilaznice Čakovca

AKTI GRADONAČELNIKA

Zaključak o prihvaćanju Plana aktivnosti i financiranja za 2019. Koordinacijskog odbora akcije »Grad Čakovec – prijatelj djece«
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme turističke sezone i predžetvenoj sezoni u 2019. godini
Zaključak o visini naknada za korištenje javne površine i naplati parkiranja za vrijeme održavanja manifestacije »Porcijunkulovo 2019.«

AKTI VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Odluka o izboru predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine
Odluka o izboru zamjenika predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content