Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 5/2011

28. listopada 2011. | Službeni glasnici 2011

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2011. za razdoblje od 01.01. do 30.06.2011.
2.    Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2011. za razdoblje od 01.01. do 30.06.2011.
3.    Odluka o izradi Izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca
4.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata Grada Čakovca
5.    Odluka o izmjeni Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2011.
6.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
7.    Odluke o:
a) vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone u svrhu obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru;
b) broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj građevini;
8.    Odluka o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Čakovca
9.    Odluke o:
a) izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca;
b) stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca;
c)   ponovljenom izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca za k.o. Totovec
10.    Suglasnosti:
a) na kredit GKP „Čakoma“ d.o.o. Čakovec;
b) na kreditno zaduženje ČakRa-e d.o.o. Čakovec;
11.    Odluka Međimurskih voda d.o.o. o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za razvoj
12.    Odluka o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
13.    Odluka o zateznim kamatama
14.    Odluka o izmjeni i dopuni Plana zaštite i spašavanja
15.    Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika
16.    Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na području Grada Čakovca
17.    Izmjena Rješenja o imenovanju upravnih vijeća gradskih ustanova
18.    Izmjena Rješenja o izboru Odbora za izbor i imenovanje
19.    Odluka o predlaganju doktora medicine, tj. drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove,
20.    Odluka o  naknadama MO Totovec zbog trpljenja utjecaja Odlagališta za neopasni otpad Totovec
21.    Odluka o potpisivanju Sporazuma o preuzimanju otpada s Piškornicom d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske
22.    Rješenje o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijelova nerazvrstane ceste
23.    Odluka o visini zaštićene i slobodno ugovorene najamnine
24.    Odluka o povjeravanju dimnjačarskih poslova na V. dimnjačarskom području dimnjačarskom obrtu „Dimos“
25.    Odluku o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Čakovec

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

1.    Odluka o akcijskim uvjetima plaćanja naknade za priključenje na kanalizacijsku mrežu Grada Čakovca;
2.    Odluka o akcijskim uvjetima plaćanja naknade za priključenje na vodovodnu mrežu Grada Čakovca
3.    Zaključak o produženju roka dimnjačarskom obrtu „DIMOS“
4.    Zaključka o imenovanju Stožera zimske službe 2011/2012.
5.    Zaključak o prihvaćanju Operativnog plana čišćenja snijega i 2011./2012.
6.    Zaključci iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti;
7.    Zaključci iz područja društvenih djelatnosti;

AKTI VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

1.    Statut Vijeća nacionalnih manjina Grada Čakovca
2.    Rješenje o izboru Komisije za provedbu izbora za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu
3.    Rješenje o izboru predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu
4.    Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu
5.    Rješenje o izboru Komisije za izradu prijedloga Statuta Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu
6.    Rješenje o izboru Komisije za izradu prijedloga Programa rada i Financijskog plana za 2012., Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu

Preuzimanje službenog glasnika

 

 

X
Skip to content