Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 5/2018

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2018.
2. izmjene i dopune Proračuna za 2018. s izvršenjem do 31.10.2018. godine
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2018.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2018.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2018.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2018.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o fi nanciranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2018.
Odluka o donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2019. s projekcijom Proračuna za 2020. – 2021.
Proračun Grada Čakovca za 2019. s projekcijom Proračuna za 2020. – 2021.
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2019.
Odluka o razmatranju Izvješća o stanju u prostoru Grada Čakovca od 2013. do 2017. godine
Izvješće o stanju u prostoru Grada Čakovca od 2013. do 2017. godine
Program građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019.
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
Program javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019.
Program javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019.
Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019.
Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2019.
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2019.
Odluka o načinu fi nanciranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2019.
Odluka o donošenju Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2019.
Plan upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2019.
Odluka o prijenosu suvlasničkog dijela nekretnine u vlasništvo Umjetničke škole »Miroslav Magdalenić« u Čakovcu
Odluka o donošenju II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja »Blok 1« Čakovec
Prethodna Suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalnih usluga isporučitelja GKP Čakom d.o.o.: javne tržnice na malo
Prethodna Suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalnih usluga isporučitelja GKP Čakom d.o.o.: uslugu parkiranja
Prethodna Suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalnih usluga isporučitelja GKP Čakom d.o.o.: uslugu ukopa
Odluka o upravljanju grobljem i o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja groblja i krematorija unutar groblja i djelatnosti usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja
Odluka o davanju suglasnosti GKP Čakom d.o.o. za kreditno zaduženje za nabavu spremnika za otpad
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o određivanju određivanju vrijednosti boda komunalne naknade
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima
Odluka o ostvarivanju prava iz područja socijalne skrbi
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi
Suglasnost na Aneks II. Ugovora o sufinanciranju projekta »Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec« broj 49/2015
Suglasnost na dodatak I. Ugovora o sufi nanciranju projekta Sustav odvodnje »Zasadbreg« (naselje Slemenice i Žiškovec) između Međimurskih voda i Grada Čakovca
Prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2018.
Prethodna suglasnost na Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2019.
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2018.
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2019.
Odluka o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije Grada Čakovca
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
Odluka o ustrojstvu uprave Grada Čakovca
Odluka o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika
Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Čakovca

AKTI GRADONAČELNIKA

Odluka o rang listi o stipendijama
Suglasnost na Program redovnog uređenja i održavanja groblja u 2019. GKP »Čakom« d.o.o.
Suglasnost na Plan investicijskog održavanja groblja u 2019. (Gradsko groblje u Mihovljanu, Mjesno groblje u Ivanovcu i Mjesno groblje u Šandorovcu), GKP »Čakom« d.o.o.
Zaključak o utvrđivanju uvjeta za promjenu načina parkiranja u Gradu Čakovcu

 

5-2018

X
Skip to content