Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 5/2020

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2019.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2019.
Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata te pokriću manjka Proračuna Grada Čakovca za 2019.
Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019.
Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019.
Odluka o dodjeli Nagrade Grada Čakovca za životno djelo
Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca – I. osnovnoj školi Čakovec
Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca – Kulturno umjetničkoj udruzi »Veseli Međimurci«
Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca – Gimnastičkom klubu »Marijan Zadravec Macan« Čakovec
Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca – Međimurki BS d.o.o.
Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca – mr.sc. Tanji Rosić, dr.dent.med.
Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Čakovca – Udruzi umirovljenika Grada Čakovca
Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
Odluka o ostvarivanju prava na jednokratnu pomoć za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2020.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca
Prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta:
a) I. osnovne škole Čakovec
b) II. osnovne škole Čakovec
c) III. osnovne škole Čakovec
d) Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec
e) Osnovne škole Kuršanec
f) Osnovne škole Ivanovec
g) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić Čakovec
Odluka o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama

AKTI GRADONAČELNIKA
Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Čakovca za 2020. godinu
Rješenje o imenovanju Komisije za osiguravanje pomoćnika ili stručnog komunikacijskog posrednika u nastavi

AKTI SKUPŠTINA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
Odluka o imenovanju direktora GP Ekom d.o.o. Čakovec

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content