Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 5/2023

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA ČAKOVCA

Broj 5 Godina XXIII Čakovec, 14. rujan 2023. ISSN 1334-0964

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju proračuna Grada Čakovca za prvo polugodište 2023.
 2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za prvo polugodište 2023.
 3. Odluku o stavljanju izvan snage UPU Čakovec „Sajmište“
 4. Odluku o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Čakovca
 5. Odluku o izmjenama Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama
 6. Odluku o izmjenama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak
 7. Odluku o izmjenama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica
 8. Odluku o izmjenama Odluke o visini ekonomske cijene usluge i omjer sufinanciranja za predškolske ustanove kojima Grad Čakovec nije osnivač
 9. Odluku o izmjenama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca
 10. Odluku o sufinanciranju programa produženog boravka
 11. Odluku o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnice Grada Čakovca
 12. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o savjetu mladih Grada Čakovca
 13. Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju likvidatora Dječjeg vrtića Čakovec
 14. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova i predsjednika Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca
 15. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova i predsjednika Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca

AKTI GRADONAČELNICE

 1. Izmjene i dopune Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka predstavničkog i izvršnog tijela, unutarnjih ustrojstvenih jedinica Grada Čakovca te vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora
 2. Odluka o I. preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grada Čakovca za 2023.
 3. Izmjene Plana prijma u službu za 2023.
 4. Prethodna suglasnost na cjenik dimnjačarskih usluga
 5. Odluka o razrješenju i imenovanju Upravnog vijeća Centra za kulturu Čakovec
 6. Zaključak o prihvaćanju teksta Natječaja za dodjelu novčanih potpora za akademsku 2023./2024.
 7. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Koordinacijskog odbora

ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST

 1. Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca
 2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarska zona istok – sjeverni dio u Čakovcu

ODLUKE POVJERENSTVA ZA NADZOR PRIMJENE KODEKSA PONAŠANJA ČLANOVCA GRADSKOG VIJEĆA

 1. Odluka Povjerenstva od 4. rujna 2023.

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content