Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 5/2016

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

 1. Izmjene i dopune Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Komisija i Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga
 2. Odluka o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
 3. Plan prijma u službu u upravu Grada Čakovca za 2017.
 4. Suglasnost na Program redovnog uređenja i održavanja groblja u 2017. i Plan investicijskog održavanja groblja u 2017.
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca
 6. Odluka o rang listi za dodjelu stipendija

 

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

 1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2016.
 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2016.
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2016.
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016.
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2016.
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2016.
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2016.
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2016.
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2016.
 10. Odluka o donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2017. s projekcijom Proračuna za 2018. – 2019.
 11. Proračun Grada Čakovca za 2017. s projekcijom Proračuna za 2018. – 2019.
 12. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2017.
 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017.
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017
 3. Program javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2017.
 4. Program javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2017.
 5. Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2017.
 6. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2017.
 1. Prethodna suglasnost na:
  a) Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2016.
  b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2017.
 2. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2017.
 3. Odluka o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2017.
 4. Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2017.
 5. Odluka o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Grada Rivne
 6. Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja oko Policijske uprave u Čakovcu
 7. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Blok 1“ Čakovec
 8. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ivanovec – zona male privrede
 9. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja prema priloženom „Opisu projekta/operacije“ unutar mjere 07 „Temeljem usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020. na području Grada Čakovca
 10. Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Čakovca za 2017.
 11. Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Čakovca
 12. Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Čakovca za period od 2016. – 2020.
 13. Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama
 14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora
 15. Odluka o dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
 16. Prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec
 17. Analiza sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2016.
 18. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2017.
 19. Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata za suce porotnike Općinskog suda u Čakovcu

 

Preuzimanje (PDF)


X
Skip to content