Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 6/2019

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2019.
Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2019. s izvršenjem do 31.10.2019.
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2019.
Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2019.
Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2019.
Odluka o donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2020. godinu i projekcije za 2021. – 2022. godinu
Proračun Grada Čakovca za 2020. godinu i projekcije za 2021. – 2022. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2020.
Program građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020.
Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2020.
Program javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2020.
Program javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2020. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2020.
Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2020. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2020.
Odluka o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2020.
Prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2019.
Prethodna suglasnost na Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2020.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VII. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca
Odluka o donošenju Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2020.
Plan upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2020.
Odluka o vođenju Evidencije komunalne infrastrukture na području Grada Čakovca
Odluka o autotaksi prijevozu
Plan djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2019. godinu
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Čakovca za razdoblje od 2020. do 2023. godine
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2020. godinu
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Čakovca
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca i dodjeli nagrade »Josip Štolcer Slavenski«
Odluka o ostvarivanju prava i usluga iz područja socijalne skrbi
Odluka o demografskim mjerama Grada Čakovca
Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Čakovca za 2019. i 2020. godinu
Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara
Odluka o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Čakovec u 2019. godini
Odluka o izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2019. godini
Program korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Čakovec u 2020.
Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2020.
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca

AKTI GRADONAČELNIKA

Plan zbrinjavanja beskućnika s područja Grada Čakovca u ekstremnim vremenskim uvjetima 2019./2020. godine
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Čakovca
Odluka o rang listi za dodjelu novčanih potpora Grada Čakovca
Suglasnost na Program redovnog uređenja i održavanja groblja u 2020.
Suglasnost na Plan investicijskog održavanja groblja u 2020.
Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena upravnih i drugih tijela Grada Čakovca za 2020. godinu
Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravu Grada Čakovca za 2019.

 

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content