Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 6/2021

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Odluka o donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2022. s Projekcijom Proračuna za 2023. i 2024.
Proračun Grada Čakovca za 2022. s Projekcijom Proračuna za 2023. i 2024.
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2022.
Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnog razdoblja u Proračunu u razdoblju 2022. – 2024.
Program građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022.
Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022.
Program javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2022
Program javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022.
Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022.
Program demografskih mjera Grada Čakovca za 2022.
Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2022.
Prethodna suglasnost na I. izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2021.
Prethodna suglasnost na Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2022.i projekcije za 2023. i 2024.
Odluka o davanju suglasnosti na kreditno zaduženje GKP Čakom d.o.o.
Prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Knjižnice »Nikola Zrinski« Čakovec
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2022.
Odluka o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2022.
Odluka o donošenju Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2022.
Plan upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2022.
Odluka o dopunama Odluke o porezima
Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Odluka o visini naknade za razvoj na području Grada Čakovca, za gospodarstvo
Odluka o imovinsko pravnom uređenju zemljišta u vlasništvu Grada Čakovca na kojem je osnovano pravo građenja, u svrhu izgradnje višestambene zgrade, u Ulici Franca Prešerna
Odluka o sastavu urbanog područja Čakovec
Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje od 2021. do 2027.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2021.
Odluka o prihvaćanju teksta Sporazuma o suradnji i zajedničkom razvoju između Grada Čakovca i Učiteljskog fakulteta
Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Čakovec
Odluka o donošenju Plana djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2022.
Plan djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2022.
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2021.
Odluka o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2022.
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2022.
Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca
Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Čakovca

AKTI GRADONAČELNICE
Odluka o potvrđivanju zapovjednika DVD Štefanec
Plan zbrinjavanja beskućnika s područja Grada Čakovca u ekstremnim vremenskim uvjetima 2021./2022.
Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Grada Čakovca
Odluka o rang listi za dodjelu novčane potpore Grada Čakovca
Suglasnost na Program redovnog uređenja i održavanja groblja u 2022.
Suglasnost na Plan investicijskog održavanja groblja u 2022.
Odluka o imenovanju Koordinatora za aktivnosti oko edukacije o korištenju elektroničkog certifikata
Odluka o imenovanju člana Radne skupine za informacijske tehnologije osnovane od Udruge gradova u Republici Hrvatskoj
Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu postupka javnog poziva
2. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Čakovca za 2021. godinu
Zaključak o korištenju javnih površina tijekom manifestacije »Advent u Gradu Zrinskih« od 27.11. – 24.12.2021.
Odluka o izmjeni člana školskog odbora

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content