Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 7/2011

20. prosinca 2011. | Službeni glasnici 2011

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2011.
2.    II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2011.
3.    Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2011.
4.    Odluka o izmjenama i dopunama:
a)    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011.
b)    Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011.
c)    Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011.
d)    Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2011.
e)    Programa javnih potreba u športu za 2011.
f)    Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2011.
5.    Suglasnost na planove poslovanja i financijske planove:
a) Dječjeg vrtića Čakovec
b) Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec
c) Centra za kulturu Čakovec
d) Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
e) Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
6.    Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2011.
7.    Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Čakovcu u 2011.
8.    Odluka o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
9.    Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca
10.    Odluka o provođenju aktivnosti i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Čakovca
11.    Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Čakovca za 2011.
12.    Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije
13.    Izbor članova Savjeta mladih Grada Čakovca
14.    Odluka o prodaji zemljišta na Sajmištu u Gradu Čakovcu

AKTI KOLEGIJA GRADONAČELNIKA

1.    Plana nabave za 2012.
2.    Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2011.
3.    Plan prijma u službu za 2012.

Preuzimanje službenog glasnika

 

 

X
Skip to content