Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 7/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Odluka o početku obnašanja dužnosti vijećnice Gradskog vijeća Grada Čakovca
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Čakovca
Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022.
Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice Grada Čakovca
Odluka o izradi Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Istok – sjeverni dio u Čakovcu
Odluka o donošenju UPU Vojni vrtovi sjever, II. etapa
Odluka o rješavanju imovinskopravnih pitanja vezano za zemljište potrebnog za izgradnju nove osnovne škole u Čakovcu
Odluka o prodaji zemljišta u Ivanovcu
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u k.o. Čakovec
Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja i javnog prikupljanja ponuda za prodaju nekretnina
Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Čakovca
Odluka o razrješenju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca
Odluka o prihvaćanju teksta Aneksa II. Ugovora o pravu korištenja i realizaciji projekta obnove postojeće dvorane i montaže balon dvorane
Odluka o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama
Odluka o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica
Odluka o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak
Odluka o visini ekonomske cijene usluge i omjer sufinanciranja za predškolske ustanove kojima Grad Čakovec nije osnivač
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Cipelica i Dječji vrtić Cvrčak
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca
Odluka o izmjeni Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca
Prethodna Suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

AKTI GRADONAČELNICE
Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i njezina zamjenika
Zaključak o financiranju troškova rada pomoćnika u nastavi za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Čakovec
Odluka o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Čakovca za 2022.

UGOVORI
Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta u dijelu koji se odnosi na izradu Urbanističkog plana uređenja »Matice hrvatske« u Čakovcu

OPĆI UVJETI
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content