Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 7/2023

SLUŽBENI GLASNIK

GRADA ČAKOVCA

Broj 7 Godina XXIII Čakovec, 21. prosinac 2023. ISSN 1334-0964

S A D R Ž A J

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

  1. Odluka o donošenju Strategije razvoja urbanog područja Čakovec za razdoblje 2021. – 2027. i Akcijskog plana za njenu provedbu
  2. Odluka i Proračun Grada Čakovca za 2024. s projekcijom Proračuna za 2025. i 2026.
  3. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2024.
  4. Program građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2024.
  5. Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2024.
  6. Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2024.
  7. Program javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2024.
  8. Odluke o korištenju sredstva za financiranje javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2024.
  9. Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2024.
  10. Program demografskih mjera Grada Čakovca za 2024.
  11. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2024.
  12. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2024.
  13. Odluka o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2024.
  14. Prethodna suglasnost na prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2023.
  15. Prethodna suglasnost na prijedlog Plana rada i Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2024. i projekcije za 2025. i 2026.
  16. Odluka i Plan upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2024.
  17. Zaključak o razmatranju i usvajanju Izvješća o stanju u prostoru
  18. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2023.
  19. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2024.
  20. Plan djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2024.
  21. Program utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2024.
  22. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2024.
  23. Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca za 2024.
  24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2023.
  25. Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2024.
  26. Odluka o stavljanju van snage Odluke o određivanju smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava u vlasništvu Grada Čakovca i ravnatelja ustanova Grada Čakovca 

  AKTI GRADONAČELNICE

  1. Suglasnost na Program redovnog uređenja i održavanja groblja u 2024.
  2. Suglasnost na Plan investicijskog održavanja groblja u 2024.
  3. Odluka o rang listi za stipendije
  4. Odluka o izmjeni Odluke o subvencioniranju dijela troškova GP „EKOM“ u 2023. godin

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content