Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 8/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Odluka o usvajanju Strategije zelene urbane obnove Grada Čakovca 2022. – 2030.
Strategija zelene urbane obnove Grada Čakovca 2022. – 2030.
Odluka o donošenju 2. izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca
2. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2022.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2022.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2022.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022.
Odluka o izmjenama i dopunama Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2022.
Prethodna suglasnost na prijedlog Statuta Centra za kulturu Čakovec
Prethodna suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak
Prethodna suglasnosti na prijedlog Odluke o 3. izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Cipelica
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Čakovca
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
Odluka o naknadi za korištenje odlagališta za neopasni otpad Totovec
Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2023.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji građevinskog zemljišta u Martanama u Čakovcu
Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o izmjenama Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade
Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu
Odluka o izmjenama Odluke o javnim zelenim površinama
Odluka o izmjenama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
Odluka o izmjenama Odluke o uređenju i održavanju naselja
Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama
Odluka o izmjenama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila
Odluka o izmjenama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Čakovca
Odluka o izmjenama Odluke o držanju stoke i peradi
Odluka o izmjenama Odluke o mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na području Grada Čakovca
Odluka o izmjenama Odluke o porezima
Odluka o izmjenama Odluke o visini paušalnog poreza
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju užine učenicima osnovnih škola
Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama
Odluka o izmjenama Odluke o zakupu poslovnih prostora
Odluka o izmjenama Odluke o mjerama poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada Čakovca
Odluka o izmjenama Odluke o naknadama za rad u gradskim tijelima
Odluka o izmjenama Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova
Odluka o izmjenama Odluke o naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca
Odluka o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca, dodjeli nagrade »Josip Štolcer Slavenski« i Glazbene nagrade Grada Čakovca
Odluka o izmjenama Pravilnika o jednostavnoj nabavi
Odluka o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u najam prostora i opreme u školskim ustanovama

AKTI GRADONAČELNICE
Odluka o imenovanju v.d. ravnatelja Centra za kulturu Čakovec
Odluka o sufinanciranju svjetlovodne mreže na području naselja Savska Ves i Ivanovec
Odluka o izmjeni Odluke o visini novčane nagrade za javno priznanje Grada Čakovca
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca
Odluka o izmjenama Pravilnika o premještanju, blokiranju i deblokiranju vozila na području Grada Čakovca
Odluka o određivanju naknade predsjedniku i članovima Kulturnog vijeća Grada Čakovca

AKTI ODBORA ZA STATUT POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOSI
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Čakovca – proč. tekst

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content