Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 9/2010

19. studenoga 2010. | Službeni glasnici 2010

 

AKTI GRADONAČELNIKA

1.    Zaključak o Dječjem vrtiću „Pirgo“
2.    Zaključak o upućivanju novog prijedloga DPU-a „Gospodarska zona istok-sjeverni dio u Čakovcu“, na ponovnu javnu raspravu
3.    Kataloga informacija Grada Čakovca
4.    Odluka o donošenju izmjena i dopuna Plana nabave za 2010.
5.    Izmjene i dopune plana javne nabave za 2010.
6.    Zaključak o povratu sredstava
7.    Zaključak o plaćanju komunalnog doprinosa
8.    Zaključci iz područja  imovinsko-pravnih djelatnosti
9.    Zaključci iz društvenih djelatnosti


AKTI GRADSKOG VIJEĆA

1.    Odluka o donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2011. s Projekcijom Proračuna za 2012. i 2013.
2.    Proračuna Grada Čakovca za 2011. s Projekcijom Proračuna za 2012. i 2013.
3.    Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2011.
4.    Odluka o usvajanju Plana razvojnih programa – investicije i kapitalne donacije za razdoblje 2011. – 2013.
5.    Plana razvojnih programa – investicije i kapitalne donacije za razdoblje 2011. – 2013.
6.    Odluka o kratkoročnom zaduženju Grada Čakovca
7.    Program javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2011.
8.    Program javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2011.
9.    Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2011.
10.    Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2011.
11.    Program Savjeta mladih Grada Čakovca za 2011.
12.    Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011.
13.    Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011.
14.    Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2011.
15.    Odluka o priključenju  na komunalne vodne građevine
16.    Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj
17.    Odluka o odobrenju korištenja sredstava od naknade za priključenje, prikupljenih u ranijim razdobljima
18.    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente Grada Čakovca
19.    Odluka o donošenju DPU „Zavrtna“ Ivanovec
20.    Odluka o donošenju DPU „Zapadnog dijela naselja Ivanovec“
21.    Odluka o izradi UPU-a Zapadnog dijela naselja Ivanovec
22.    Odluka o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca
23.    Odluka o određivanju službenika za informiranje
24.    Odluka o imenovanju ulice „Dr. Tome Bratkovića“
25.    Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na području Grada Čakovca
26.    Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja te Plana civilne zaštite za Grad Čakovec
27.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca za k.o. Novo Selo Rok, k.o. Totovec i k.o. Žiškovec
28.    Odluka o darovanju zemljišta Franjevačkom samostanu Čakovec
29.    Odluka o otkupu i prodaji zemljišta na području DPU Policijska uprava Čakovec
30.    Odluka o prodaji zemljišta na području DPU Martane Istok Čakovec

 

ODBOR ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA

1.    Odluka o stipendiranju studenata Grada Čakovca – pročišćeni tekst

 

Preuzimanje službenog glasnika

 

 

X
Skip to content