Izaberite stranicu

Službeni glasnik br. 9/2022

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Odluka o donošenju Proračuna Grada Čakovca za 2023. s projekcijom Proračuna za 2024. i 2025.
Proračun Grada Čakovca za 2023. i projekcije za 2024. i 2025.
Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2023.
Program građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023.
Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2023.
Program javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2023.
Program javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2023.
Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2023.
Program demografskih mjera Grada Čakovca za 2023.
Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2023.
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2023.
Odluka o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2023.
Prethodna suglasnost na prijedlog izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2022.
Prethodna suglasnost na prijedlog Plana rada i Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2023. i projekcije za 2024. i 2025.
Odluka o donošenju Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2023.
Plan upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca za 2023.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2022.
Odluka o izmjenama Odluke o sufinanciranju Programa produženog boravka u školskoj 2022/2023.
Odluka o prijedlogu izmjene Mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca
Odluka o ostvarivanju naknada i usluga iz područja socijalne skrbi
Odluka o dopuni Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama
Odluka o dopuni Odluke o visini ekonomske cijene usluge i omjer sufinanciranja za predškolske ustanove kojima Grad Čakovec nije osnivač
Prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cipelica
Prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Cvrčak
Suglasnost na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cipelica
Suglasnost na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Cvrčak
Odluka o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2022.
Program utroška sredstava ostvarenih od šumskog doprinosa u 2023.
Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2023.
Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca za 2023.
Plan djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2023.
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2022.
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Čakovca za 2023. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Čakovca za razdoblje od 2023. do 2026.
Odluka koju je Gradskom vijeću Grada Čakovca predložilo Povjerenstvo za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca
Odluka o najpovoljnijem ponuditelju za kupnju zemljišta u Ulici dr. Đorđa Pala temeljem raspisanog javnog natječaja

AKTI GRADONAČELNICE
Prethodna suglasnost na Izmjenu Cjenika komunalnih usluga GKP Čakom d.o.o. – Cjenika parkiranja
Očitovanje na Prijedlog Cjenika komunalnih usluga – javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
Suglasnost na Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
Odluka o rang listi za stipendije
Suglasnost na Program redovnog uređenja i održavanja groblja u 2023.
Suglasnost na Plan investicijskog održavanja groblja u 2023.
Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Čakovca

AKTI ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
Plan mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca – proč. tekst

ODLUKE POVJERENSTVA ZA NADZOR PRIMJENE KODEKSA PONAŠANJA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ČAKOVCA
Odluka o izboru predsjednice Povjerenstva za nadzor primjene Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Čakovca
Odluka o izuzeću iz postupka po prijavi i u odlučivanju
Odluka o predlaganju Odluke Gradskom vijeću Grada Čakovca

Preuzimanje (PDF)

X
Skip to content