Izaberite stranicu

Upravni odjel za društvene djelatnosti

O odjelu

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove koji se odnose na kulturu, sport, tehničku kulturu, djecu i mlade, predškolski odgoj i školstvo, vatrogastvo, udruge građana, nacionalne manjine, vjerske zajednice, socijalnu zaštitu i zdravstvo. Obavlja poslove vezane uz financiranje proračunskih korisnika, poslove naknade za novorođenče, poslove sufinanciranja rada vrtića, privatnih vrtića i dadilja, stipendija. Upućuje javne pozive za udruge i jednokratne financijske potpore. Vodi brigu o financiranju Zajednice sportskih udruga, Gradske zajednice kulture, Zajednice tehničke kulture Grada Čakovca, Javne vatrogasne postrojbe i Vatrogasne zajednice Grada Čakovca. Daje stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike korisnika proračuna iz domene Upravnog odjela. Obavlja poslove koji se odnose na provedbu propisa koji reguliraju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Radi na međunarodnoj suradnji. Skrbi o suradnji Grada Čakovca sa Europskom unijom i svijetom. Održava kontakte s gradovima prijateljima. Organizira posjete diplomatskih predstavnika i međunarodnih institucija. Potiče razvoj prekogranične suradnje Grada Čakovca.

Odsjek za društvene poslove bavi se predškolskim odgojem, osnovnim školstvom, srednjoškolskim i visokoškolskim obrazovanjem, kulturom, tehničkom kulturom, sportom, socijalnom zaštitom, zdravstvom, vatrogastvom, udrugama građana, vjerskim zajednicama, nacionalnim manjinama, djecom i mladima. Izrađuje akte i prijedloge za osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova u sportu, kulturi, tehničkoj kulturi i socijalnoj zaštiti te predlaže programe javnih potreba u tim područjima. Brine o raspodjeli sredstava proračuna Grada iz područja upravnog odjela. Daje stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju problematike korisnika proračuna.

Adresa

Ulica kralja Tomislava 15
40000 Čakovec

Telefon

+385 40 314 943

Fax

+385 40 311 724

Pročelnik

David Vugrinec, mag. novinarstva

Zakonski akti

 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN RH 10/97, 107/07, 94/13, 98/19),
 2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/2008.),,
 3. Odluka o osnivanju DV Cvrčak (SG 1/2015.),
 4. Odluka o osnivanju DV Cipelica (SG 1/2015.),
 5. Zakon o dadiljama (NN 37/13, 98/19),
 6. Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Grada Čakovca (Sl. gl. 3/15),
 7. Odluka o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama (Sl. gl. 5/20, 10/20),
 8. Plan mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca (Sl. gl. 2/16),
 9. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20),
 10. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008, 90/2010)
 11. Zakon o vatrogastvu (NN RH 125/19),
 12. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/2010),
 13. Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/1993, 11/1994, 38/2009),
 14. Pravilnik o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca (Sl. Gl. Grada Čakovca 4/2016),
 15. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 34/2014, 40/2014, 103/2014),
 16. Odluka o donošenju programa osposobljavanja za upravljanje biciklom i biciklističkoga ispita te obrazac potvrde o osposobljenosti za upravljanje biciklom (NN 5/2016),
 17. Zakon o prosvjetnoj inspekciji (NN 61/11, 16/12, 98/19),
 18. Zakon o udžbeniicima za osnovnu i srednju školu (NN 27/2010, 55/2011, 101/2013, 121/2013),
 19. Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/2011),
 20. Kovencija o pravima djeteta (Narodne novine” – Međunarodni ugovori, broj: 12/93),
 21. Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama (Sl. gl. Grada Čakovca 4/16 i 4/17, 5/17 – proč tekst),
 22. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)
 23. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20)
 24. Odluka o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi (Sl. gl. 16/03, 4/16),
 25. Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete (Sl. gl.16/07),
 26. Zakon o udrugama (NN, br. 74/14, 70/17, 98/19),
 27. Zakon o sportu (NN RH, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20),
 28. Pravilnik o registru športskih djelatnosti (NN, br. 112/06),
 29. Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN, br. 71/10),
 30. Akti Zajednice sportskih udruga Čakovca,
 31. Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog crvenog križa (NN 18/2011).
 32. Odluka o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca (Sl. gl. 4/19)
X
Skip to content