Izaberite stranicu

Upravni odjel za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju

O odjelu

Upravni odjel za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju obavlja:

 • poslove vezane uz europske programe i projekte, prijave na natječaje nadležnih ministarstava, fondova i agencija. Priprema dokumentaciju u svrhu prijave na projekte sufinancirane od strane EU, aplicira na projekte i natječaje važne za razvoj Grada Čakovca. Provodi projekte;
 • poslove vezane uz provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) putem prognoziranja i praćenja, pripreme i provođenja postupaka dodjele bespovratnih sredstava, poslove na uspostavi i planiranju urbanog područja Čakovec, komunikacije s ostalim jedinicama lokalne samouprave koje ulaze u sastav urbanog područja Čakovec, poslove uspostavljanja organizacijske strukture za obavljanje funkcije Posredničkog tijela za odabir operacija integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PTOO) u sklopu  Integriranog teritorijalnog programa u financijskom razdoblju 2021.- 2027. godine u provedbi mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova za Urbano područje Čakovec. Sudjeluje u izradi Strategije razvoja urbanog područja i provedbi aktivnosti, sudjeluje u ocjenjivanju kvalitete projektnih prijedloga i obavljanju ostalih poslova funkcije posredničkog tijela mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja i prenesenih aktivnosti Upravljačkog tijela. Surađuje s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelima tijekom provedbe i praćenja  aktivnosti. Sudjeluje u radu Odbora za praćenje; izradi kriterija za odabir projekata, izradi uputa za prijavitelje i aktivnostima zatvaranja, te ostale poslove povezane s implementacijom ITU mehanizma;
 • poslove razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija, digitalizacije u svrhu boljeg funkcioniranja upravnih tijela Grada Čakovca, poslove organizacije i upravljanja informatičkim sustavom, poslove planiranja, projektiranja, uspostave, nadzora i održavanja informacijskih sustava i informatičke infrastrukture, uspostavljanje sustava e-Uprave, planiranje i uspostavu sustava informacijske sigurnosti, uspostavu pravila korištenja informacijske infrastrukture informatičkog sustava, uspostavljanje i održavanje registara i baza temeljnih podataka Grada. Surađuje s drugim upravnim tijelima Grada u pripremi i provedbi projekata posvećenih razvoju i primjeni novih tehnologija u upravljanju poslovnim procesima i promoviranju novih pristupa u komunikaciji s građanima, poslovnom i znanstvenom zajednicom.  Vodi brigu o pružanju elektroničkih komunikacijskih usluga, što podrazumijeva raspoloživost elektroničke komunikacijske mreže, informatičke infrastrukture i povezane opreme čije ukupno usklađeno funkcioniranje omogućuje elektroničku komunikaciju između osobnih računala, poslužiteljskih računala i ostale informatičke opreme, brine o održavanju informatičke opreme, operativnih sustava i programskih rješenja, elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi, tehnološkoj infrastrukturi Internet i intranet portala, održavanju i unaprjeđivanju informacijskih sustava, planiranju i raspodjeli potrošnog materijala za informatičku djelatnost, kreiranju sigurnosnih kopija informatičkih sustava i podataka, osiguravanju sigurnosti i zaštiti podataka;
 • poslove vezane uz gospodarstvo i gospodarski razvoj Grada Čakovca u skladu s nadležnostima Grada, potiče poduzetništvo, surađuje s gospodarskim subjektima, poduzetnicima i obrtnicima. Obavlja poslove koji se odnose na davanje potpora poljoprivrednoj proizvodnji, poslove gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, poslove vezane uz štete od elementarnih nepogoda, poslove vezane uz Strategiju gospodarskog razvoja Grada Čakovca. Potiče i osigurava uvjete za razvitak gospodarskih djelatnosti i poljoprivrede, putem komunikacije sa poduzetnicima, gospodarstvenicima i poljoprivrednicima, s ciljem uvažavanja njihovih prijedloga;
 • poslove uredskog poslovanja i arhive, vođenja urudžbenog zapisnika, upisnika predmeta upravnih i neupravnih postupaka, prijema i otpreme pošte, arhiviranja spisa;
 • druge upravne i stručne poslove koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost Grada Čakovca, a odnose se na obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju.

Adresa

Ulica kralja Tomislava 15
40000 Čakovec

Telefon

+385 40 314 920

Fax

+385 40 311 724

Pročelnica

Damira Vresk, dipl.iur.

Zakonski akti

 1. Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (NN 92/14)
 2. Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (NN 64/18)
 3. Zakon o Središnjem registru državne imovine (NN 112/18)
 4. Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19)
 5. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15, 69/22)
 6. Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu (NN 60/17)
 7. Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN RH 79/07)
X
Skip to content