Izaberite stranicu

Upravni odjel za financiranje

O odjelu

Upravni odjel za financiranje obavlja:

  • računovodstvene poslove, poslove platnog prometa, poslove koji se odnose na proračun (planiranje, praćenje izvršenja i izvještavanje o izvršenju). Vrši obračun plaća, naknada za rad u predstavničkom tijelu i drugih oblika drugog dohotka. Izrađuje financijska i druga propisana izvješća. Osim u propisanim poslovnim knjigama, u koordinaciji s drugim upravnim tijelima Grada Čakovca prati i evidentira u zasebnim evidencijama investicije većeg obima i projekte sufinancirane iz EU. Obavlja mjesečni obračun poreza na dodanu vrijednost. Vodi i ažurira evidenciju imovine u vlasništvu Grada. Organizira i koordinira poslove vezane uz godišnji popis imovine. Vodi evidenciju i ažurira podatke o poreznim obveznicima, ispostavlja porezna rješenja te obavlja nadzor i provodi mjere naplate gradskih poreza. Ispostavlja mjesečne fakture za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada te prati njihovu naplatu. Obavlja obračun naknade za zakup javnih površina. Priprema i izrađuje dokumentaciju vezano uz zaduživanje Grada Čakovca i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje. Provodi aktivnosti vezane uz Zakon o fiskalnoj odgovornosti. Obavlja poslove vezane uz sustav unutarnjih financijskih kontrola (izrada procedura za obavljanje pojedinih aktivnosti, procjena rizika i izrada i ažuriranje registra rizika, itd.) Prati i provodi propise s područja proračunskog računovodstva. Priprema i obrađuje financijske i računovodstvene podatke;
  • obavlja poslove ispomoći i koordinacije gradskih ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca, vodi propisane poslovne knjige i evidencije, izrađuje kvartalna financijska izvješća za Grad, godišnja statistička izvješća i izvješća o decentraliziranim funkcijama, poslove godišnjeg popisa. Priprema i kontrolira financijsku i drugu dokumentaciju, izrađuje Izjavu o fiskalnoj odgovornosti Grada, preuzima i kontrolira Izjave o fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika Grada i trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada;
  • poslove vezane za radno-pravne odnose službenika i osoba na javnim radovima. Izrađuje akte u vezi ostvarivanja prava i obveza dužnosnika;
  • druge upravne i stručne poslove koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost Grada Čakovca, a odnose se na obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela za financiranje.

Adresa

Ulica kralja Tomislava 15
40000 Čakovec

Telefon

+385 40 314 930

Fax

+385 40 311 724

Pročelnica

Lidija Jaklin, univ.spec.oec.

Zakonski akti

1. Zakon o proračunu (NN RH broj 87/08, 109/07, 136/12, 15/15)
2. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN RH 111/18)
3. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN RH 78/15, 102/19)
4. Opći porezni zakon (NN RH 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20)
5. Zakon o kamatama (NN RH 94/04, 35/05)
6. Ovršni zakon (NN RH 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20)
7. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN RH 68/18, 2/20, 46/20, 47/20)
8. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (NN RH 55/13)
9. Zakon o računovodstvu (NN RH 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20)
10. Zakon o porezu na dobit (NN RH 177/04, 90/05, 57/06, 80/10, 22/12, 146/08, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19)
11. Zakon o porezu na dohodak (NN RH 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20)
12. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN RH 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20)
13. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN RH 127/17, 138/20)
14. Zakon o lokalnim porezima (NN RH 115/16, 101/17)
15. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN RH 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20)

  • Odluka o porezima (Grad Čakovec Sl. gl 10/20, 11/20)
  • Odluka o naknadama za rad u gradskim tijelima (Grad Čakovec Sl. 13/06, 4/10, 1/14)
  • Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za upravljanje proračunskim sredstvima (Grad Čakovec)
  • Odluka o izvršavanju proračuna (Grad Čakovec)
X
Skip to content