Izaberite stranicu

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama

O odjelu

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama obavlja poslove održavanja i gradnje komunalne infrastrukture, održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, javnih i zelenih površina, poslove komunalnog i prometnog redarstva, izgradnje grada i upravljanja nekretninama, poslove gradnje i održavanja objekata, poslove vezane uz komunalni doprinos, komunalnu naknadu i spomeničku rentu. Obavlja poslove nadzora i kontrole komunalnog doprinosa te nadzora i kontrole komunalne naknade. Upravni odjel bavi se osnivanjem izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, naručivanjem geodetskih elaborata. Obavlja poslove komunalnog redarstva, poslove nadzora i kontrole prometa u mirovanju. Podnosi optužni prijedlog sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo. Donosi odluke i provodi postupke sukladno prekršajnom zakonu. Obavlja nadzor nad primjenom i izvršenjem propisa od strane pravnih i fizičkih osoba. U suradnji sa inspekcijskim službama državnog inspektorata, policijom i drugim javnih službama, obavlja poslove nadzora i kontrole korištenja javnih površina. Rješava zahtjeve za korištenje javnih površina. Provodi javna nadmetanja za korištenje javnih gradskih površina. Vodi projekte iz domene komunalne prevencije. Obavlja poslove vezane uz upravljanje nekretninama, uključujući i stambeni fond.

Odsjek za održavanje i gradnju komunalne infrastrukture obavlja poslove organizacije gradnje komunalne infrastrukture te održavanja komunalne infrastrukture kao i druge poslove sukladno zakonskim propisima.

Odsjek za komunalno i prometno redarstvo obavlja poslove komunalnog redarstva, nadzora i kontrole prometa u mirovanju, provođenja postupaka i donošenja odluka sukladno prekršajnom zakonu, nadzora i kontrole korištenja javnih površina, komunalne prevencije. Surađuje s državnim tijelima, inspektoratom i policijom. Obavlja poslove iz domene sigurnosti (zaštite i spašavanja, civilne zaštite, procjene rizika od velikih nesreća i dr.)

Odsjek za izgradnju grada i upravljanje nekretninama obavlja poslove vezane uz izgradnju i rekonstrukciju građevina u vlasništvu Grada Čakovca. Sudjeluje u poslovima izgradnje i rekonstrukcije građevina kojima su investitori trgovačka društva u vlasništvu/suvlasništvu Grada Čakovca. Provodi strateški koncept energetske učinkovitosti i niskoenergetske gradnje u projektima. Sudjeluje u provedbi projekata EU u dijelu izrade koncepta i provedbe projekata vezanih uz gradnju i rekonstrukciju građevina. Izrađuje programe, izvješća, investicijske programe, projektne programe, prijave za natječaje za navedene projekte i investicije. Provodi postupke praćenja i okončanja investicija.

Adresa

Ulica kralja Tomislava 15
40000 Čakovec

Telefon

+385 40 314 969

Fax

+385 40 311 724

Pročelnik

Damir Šoltić, mag. ing. traff.

Zakonski akti

ZAKONI I PRAVILNICI

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18, 110/18, 32/20)
2. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN RH 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
3. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN RH 81/20)
4. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN RH 15/19)
5. Zakon o cestama (NN RH 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)
6. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN RH 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20 )
7. Zakon o grobljima (NN RH 19/98, 50/12, 89/17)
8. Zakon o zaštiti životinja (NN RH 102/17, 32/19)
9. Zakon o vodama (NN RH 66/19)
10. Zakon o šumama (NN RH 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20 )
11. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN RH 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)
12. Zakon o javnoj nabavi (NN RH 120/16)
13. Prekršajni zakon (107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18)
14. Zakon o zaštiti od požara (NN RH 92/10)
15. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN RH 82/15, 118/18, 31/20)

 

GRADSKE ODLUKE

 • Odluka o komunalnom redu
 • Odluka o parkiranju i zaustavljanju vozila na području grada Čakovca
 • Odluka o zelenim površinama
 • Odluka o održavanju i uređenju naselja
 • Odluka o upravljanju grobljem
 • Odluka o držanju stoke i peradi
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca …..
 • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
 • Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Odluka o mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica
 • Odluka o načinu pružanja usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Čakovca
 • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
 • Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš
 • Odluka o agrotehničkim mjerama
 • Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova
 • Odluka o komunalnoj naknadi
 • Odluka o komunalnom doprinosu

GRADSKI PRAVILNICI

 • Pravilnik o javnim parkiralištima
 • Pravilnik o premještanju i blokiranju vozila
 • Plan gospodarenja otpadom
 • Pravilnik o plakatiranju
X
Skip to content