Temeljem članka 59. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. 05/01, 06/01, 05/05, 10/05, 10/06 – proč. tekst, 15/07 i 17/08), sazivam kolegij pročelnika upravnih odjela i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca a 02. srpanj 2009. (četvrtak) u 8.30 sati

Kolegij će se održati u gradskoj vijećnici. Za kolegij predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

 

1.Prihvaćanje prijedloga Statuta Grada Čakovca te upućivanje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal u prilogu)
2.Prihvaćanje prijedloga Poslovnika Grada Čakovca te upućivanje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal u prilogu)
3.Prihvaćanje prijedloga Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca te upućivanje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal u prilogu)
4.Prihvaćanje prijedloga Odluke o grbu Grada Čakovca te upućivanje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal u prilogu)
5.Utvrđivanje prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Blok 1“ u Čakovcu te upućivanje u postupak javne rasprave (materijal u prilogu)
6.Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji u Gradu Čakovcu za 2008. te upućivanje Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje (materijal u prilogu)
7.Utvrđivanje prijedloga Odluke o kandidiranju člana Nadzornog odbora „Međimurskih voda“ d.o.o. te upućivanje Gradskom vijeću na donošenje (materijal u prilogu)
8.Utvrđivanje prijedloga Rješenja o imenovanju Komisije za određivanje imena ulica i trgova te upućivanje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal u prilogu)
9.Prihvaćanje prijedloga Rješenja o imenovanju upravnih vijeća gradskih ustanova te upućivanje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal u prilogu)
10.Prihvaćanje prijedloga Rješenja o imenovanju nadzornih odbora gradskih poduzeća te upućivanje Gradskom vijeću na donošenje (materijal u prilogu)
11.Utvrđivanje prijedloga Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata  za suce porotnike Županijskog suda u Čakovcu te upućivanje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje (materijal u prilogu)
12.Donošenje Odluke o oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa (materijal u prilogu)
13.Donošenje Zaključka o povratu iznosa za plaćeni komunalni doprinos (materijal u prilogu)
14.Donošenje Zaključka vezano uz zamolbu za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade (materijal u prilogu)
15.Donošenje Zaključka o naplati parkirališta u vrijeme manifestacije „Ljeto u Gradu Zrinskih“  (materijal u prilogu)
16.Donošenje Zaključka o imenovanju Povjerenstva za procjenu vrijednosti prometnica i poljskih puteva  (materijal u prilogu)
17.Donošenje zaključaka iz područja imovinsko-pravnih djelatnosti (materijal u prilogu)

GRADSKO VIJEĆE U FUNKCIJI SKUPŠTINE DRUŠTVA

1.a) Prihvaćanje Izvješća o poslovanju gradskog poduzeća GP “Ekom” d.o.o. Čakovec te upućivanje Gradskom vijeću u funkciji Skupštine društva na usvajanje (materijal u prilogu)
b) Utvrđivanje prijedloga Odluke o upotrebi dobiti društva GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec te upućivanje Gradskom vijeću u funkciji Skupštine društva na donošenje (materijal u prilogu)
2.a) Prihvaćanje Izvješća o poslovanju GP “Stanorad” d.o.o. Čakovec te upućivanje Gradskom vijeću u funkciji Skupštine društva na usvajanje (materijal u prilogu)
b) Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Nadzornog odbora GP    „Stanorad“ d.o.o. za 2008. te se upućuje Gradskom vijeću u funkciji Skupštine društva na usvajanje (materijal u prilogu)
3.a)    Prihvaćanje Izvješća o stanju društva GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec te upućivanje Gradskom vijeću u funkciji Skupštine društva na usvajanje (materijal u prilogu)
b)Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjeg obračuna za 2008. za GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec te upućivanje Gradskom vijeću u funkciji Skupštine društva na usvajanje (materijal u prilogu)
c)Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja    poslova društva i radu Nadzornog odbora društva GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec te upućivanje Gradskom vijeću funkciji Skupštine društva na usvajanje (materijal u prilogu)
d)Utvrđivanje prijedloga Odluke o upotrebi dobiti društva GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec te upućivanje Gradskom vijeću u funkciji Skupštine društva na donošenje  (materijal u prilogu)
e)Utvrđivanje prijedloga Odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru društva GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec te upućivanje Gradskom vijeću u funkciji Skupštine društva na donošenje (materijal u prilogu)
f)Utvrđivanje prijedloga Odluke o imenovanju revizora društva GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec za 2009. te upućivanje Gradskom vijeću u funkciji Skupštine društva na donošenje (materijal u prilogu)
4.Prihvaćanje Godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Razvojne agencije     Grada  Čakovca – čakRA d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2008. te upućivanje Gradskom vijeću u funkciji Skupštine društva na usvajanje (materijal u prilogu)