1. sjednica Komisije za određivanje imena trgova i ulica

2923

ZAPISNIK
s 1. sjednice Komisije za određivanje imena trgova i ulica u Gradu Čakovcu
održane 20. studenog 2017. u 14:00 sati

 

NAZOČNI:

  1. Zvonko Golub predsjednik
  2. Nada Vidić, članica
  3. Emina Miri, članica
  4. Josip Božić, član
  5. Jasna Hrlec, članica

mr.sc. Dragica Kemeter, mag. iur., pročelnica UO za upravu

Sastanak otvara predsjednik Komisije za određivanje imena ulica i trgova u Gradu Čakovcu, te konstatira da je sjednici nazočni svi članovi Komisije te da Komisija ima kvorum.

Predsjednik Komisije predlaže sljedeći

D N E V N I     R E D

  1. Rasprava o prijedlogu imenovanja novih ulica na području grada Čakovca
  2. Razno

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno.

Točka 1. Rasprava o prijedlogu imenovanja novih ulica

Pročelnica Upravnog odjela za upravu dala je prethodno obrazloženje.

Zvonko Golub otvorio je raspravu na temu imenovanja novih ulica u Gradu Čakovcu.

Jasna Hrlec predložila je da se novoosnovana ulica pripadajućeg javnog cestovnog koridora identičnog kat.čest.br. 5519  k.o. Čakovec koja se proteže u smjeru sjeverozapad-jugoistok uz vojarnu u  dužini od cca 460 m, prema priloženoj kopiji katastarskog plana (Prilog 2), imenuje Špinčićeva ulica.

Zvonko Golub dao je na glasovanje prijedlog da se

novoosnovana ulica pripadajućeg javnog cestovnog koridora identičnog kat.čest.br. 5519  k.o. Čakovec koja se proteže u smjeru sjeverozapad-jugoistok uz vojarnu u  dužini od cca 460 m, prema priloženoj kopiji katastarskog plana (Prilog 2), imenuje Špinčićeva ulica.

„Za“ su glasovali svi prisutni članovi Komisije pa predsjednik konstatira da je prijedlog Odluke da se novoosnovana ulica pripadajućeg javnog cestovnog koridora identičnog kat.čest.br. 5519  k.o. Čakovec koja se proteže u smjeru sjeverozapad-jugoistok uz vojarnu u  dužini od cca 460 m, prema priloženoj kopiji katastarskog plana (Prilog 2), imenuje Špinčićeva ulica, usvojen jednoglasno te se isti upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Josip Božić predložio je da se jedna od novonastalih ulica imenuje Ulicom 34. inženjerijske bojne ili Ulica Vlade Štampara.

Zvonko Golub konstatirao je da je već više puta molio udruge vezane uz Domovinski rat, da daju jedinstven prijedlog naziva ulice po obilježju ili osobi iz Domovinskog rata, ali isto nisu učinile.

Zvonko Golub dao je na glasovanje prijedlog da se

novoosnovana ulica unutar pripadajućeg javnog cestovnog koridora identičnog kat. čest. br. 1700/9, 1700/10. 1700/39 i 1700/36 k.o. Čakovec se proteže u smjeru zapad-istok u dužini od cca 400 m, prema priloženoj kopiji katastarskog plana (Prilog 1), imenuje Ulica 34. inženjerijske bojne.

„Za“ su glasovali svi prisutni članovi Komisije pa predsjednik konstatira da je prijedlog Odluke da se novoosnovana ulica unutar pripadajućeg javnog cestovnog koridora identičnog kat. čest. br. 1700/9, 1700/10. 1700/39 i 1700/36 k.o. Čakovec se proteže u smjeru zapad-istok u dužini od cca 400 m, prema priloženoj kopiji katastarskog plana (Prilog 1), imenuje Ulica 34. inženjerijske bojne, usvojen jednoglasno te se isti upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Emina Miri predložila je da se treća novoosnovana ulica imenuje Ulicom Katarine Zrinske.

Zvonko Golub dao je na glasovanje prijedlog da se

novoosnovana ulica unutar pripadajućeg javnog cestovnog koridor  u naselju Savska Ves koji s sjeverne strane započinje od ulice Bratstva i jedinstva, te se proteže u smjeru juga u dužini od cca 950 m, prema priloženoj kopiji katastarskog plana (Prilog 3) imenuje Ulica Katarine Zrinske.

„Za“ su glasovali svi prisutni članovi Komisije pa predsjednik konstatira da je prijedlog Odluke da se novoosnovana ulica unutar pripadajućeg javnog cestovnog koridor u naselju Savska Ves koji s sjeverne strane započinje od ulice Bratstva i jedinstva, te se proteže u smjeru juga u dužini od cca 950 m, prema priloženoj kopiji katastarskog plana (Prilog 3) imenuje Ulica Katarine Zrinske, usvojen jednoglasno te se isti upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.

Razno

Nitko nije tražio riječ.

Predsjednik zatvara sastanak Komisije za određivanje imena trgova i ulica u Gradu Čakovcu u  14:30  sati.

KLASA: 021-05/17-01/16
URBROJ: 2109/2-02-17-02
Čakovec, 20. studeni 2017.

PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA
ODREĐIVANJE IMENA TRGOVA I ULICA

Zvonko Golub, v.r.