1. sjednica Odbora za financije i proračun

2531

Na svojoj 1. sjednici održanoj  28. rujna 2017., Odbor za financije i proračun raspravljajući o točkama 1 i 2. Dnevnog reda s 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

M I Š L J E N J A

 

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke i Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca od 01. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca.

Odbor za financije i proračun prijedlog Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

 

Zapisnik 1. sjednice Odbora za financije i proračun

Preuzimanje (PDF, Unknown)

Audio zapisnik 1. sjednice Odbora za financije i proračun

 

PREDSJEDNIK ODBORA
Jurica Horvat, v.r.