Temeljem članka 25. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) sazivam 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 18. studenog 2010. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I    R E D

Točka 1.

Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2011. s Projekcijom Proračuna za 2012. i 2013. |

Točka 2.

Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2011.

Točka 3.
Donošenje Odluke i Plana razvojnih programa – investicije i kapitalne donacije za razdoblje 2011. – 2013.
Točka 4.
Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Čakovca
Točka 5.
Usvajanje Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2011.
Točka 6.
Usvajanje Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2011.
Točka 7.
Usvajanje Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2011.
Točka 8.
Usvajanje Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2011.
Točka 9.
Usvajanje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011.
Točka 10.
Usvajanje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2011.
Točka 11.
Usvajanje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2011.
Točka 12.
Donošenje Odluke o priključenju  na komunalne vodne građevine
Točka 13.
Donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
Točka 14.
Donošenje Odluke o odobrenju korištenja sredstava od naknade za priključenje, prikupljenih u ranijim razdobljima.
Točka 15.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente Grada Čakovca
Točka 16.
Donošenje Odluke o donošenju DPU „Zavrtna“ Ivanovec
Točka 17.
Donošenje Odluke o donošenju DPU-a „Zapadnog dijela naselja Ivanovec
Točka 18.
Donošenje Odluke o izradi UPU-a zapadnog dijela naselja Ivanovec
Točka 19.
Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Čakovca
Točka 20.
Donošenje Odluke o određivanju službenika za informiranje
Točka 21.
Donošenje Odluke o imenovanju ulice „Dr. Tome Bratkovića“
Točka 22.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na području Grada Čakovca
Točka 23.
Donošenje Odluke o usvajanju Plana zaštite i spašavanja te Plana civilne zaštite za Grad Čakovec
Točka 24.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca za Novo Selo Rok, k.o. Totovec i k.o. Žiškovec
Točka 25.
Donošenje Odluke o darovanju zemljišta Franjevačkom samostanu Čakovec
Točka 26.
Donošenje Odluke o otkupu i prodaji zemljišta na području DPU Policijska uprava Čakovec
Točka 27.
Donošenje Odluke o prodaji zemljišta na području DPU Martane Istok Čakovec

 

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

Točka 1.

1) Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca

Točka 2.
Odgovori na vijećnička pitanja sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca
Točka 3.
Izvješće za 2010/2011. – predškolske ustanove na području Grada Čakovca
Točka 4.
Izvješće o provedenim ljetnim sportskim kampovima u 2010.
Točka 5.
Obavijest o dolasku delegacije Kiryat Tivona