REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
Odbor za društvene djelatnosti

KLASA: 021-05/14-01/176
URBROJ: 2109/02-04-14-03
Čakovec, 17. studeni 2014.

Na svojoj 10. sjednici održanoj 17. studenog 2014.., Odbor za društvene djelatnosti Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 2., 3 c, d, e, f, 4., 5., 7 c, d, e, f, 14., 15., 16 a i b, i 19. a  Dnevnog reda sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca dao je sljedeća
 M I Š L J E N J A

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke i Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2014, većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za 2014. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2014. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2014,  većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2015 s projekcijom Proračuna za 2016.-2017. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2015. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.
Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2015. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2015. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2015. većinom glasova upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2015., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o istupanju osnivača Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. JVP Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na davanje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Prethodne suglasnosti na Plan rada i poslovanja JVP Čakovec za 2015. jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na davanje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o osnivanju zaklade dr. Ivan Novak, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

PREDSJEDNIK ODBORA
Toni Fažon, v.r.

Zapisnik 10. sjednice Odbora za društvene djelatnosti Preuzimanje