10. sjednica Odbora za izbor i imenovanje

2438

Na svojoj 10. sjednici održanoj 16. veljače 2016., Odbor za izbor i imenovanja raspravljajući o točci 2. i 8. sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

  M I Š L J E N J A

Odbor za izbor i imenovanja prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za izbor i imenovanja prijedlog Odluke o imenovanju likvidatora Dječjeg vrtića Čakovec – u likvidaciji, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

KLASA: 021-05/16-01/54
URBROJ: 2109/02-02-16-09
Čakovec, 16. veljače 2016.

PREDSJEDNIK ODBORA
Damir Matotek, v.r.

 

Zapisnik 10. sjednice Odbora