REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
Odbor za Statut, Poslovnik i
normativnu djelatnost

KLASA: 021-05/15-01/30
URBROJ: 2109/02-02-15-07
Čakovec, 11. veljače 2015.

Na svojoj 10. sjednici održanoj 11. veljače 2015., Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 17. i 18. Dnevnog reda sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca, dao je sljedeća

  M I Š L J E N J A

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost izdao je

  • pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Grada Čakovca
  • pročišćeni tekst Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Sajmište – II. etapa“ u Čakovcu

 

PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Bajsić, v.r.

Zapisnik 10. sjednice Odbora