10. stručni kolegij gradonačelnika Grada Čakovca

1014

Temeljem članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14, 1/18 i 3/18 – proč. tekst) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 10. stručni kolegij zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 4. srpnja 2019. (četvrtak), u 9.00 sati

Stručni kolegij će se održati u gradskoj vijećnici. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Upućivanje prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 2. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa gradnje komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. Materijal
  b) Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2019. Materijal
  c) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
  d) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019. Materijal
  e) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019. Materijal
  f) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 3. Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi VII. izmjene i dopune GUP-a Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Odluke o izradi IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 6. Upućivanje prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja “Privredna zona uz Zagrebačku ulicu” u Čakovcu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 7. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Mihovljan – Športska” Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 8. Upućivanje prijedloga Odluke o donošenju Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Vojni vrtovi – sjever” Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 9. Upućivanje prijedloga Odluke o realizaciji projekta rekonstrukcije Društvenog doma u:
  a) Totovcu
  b) Novom Selu Rok
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 10. Upućivanje prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca nerazvrstanih cesta u Čakovcu za potrebe izgradnje Sjeverne obilaznice Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 11. Upućivanje prijedloga Odluke o poticanju visokoškolskog obrazovanja studenata s područja Grada Čakovca, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  Materijal
 12. Upućivanje prijedloga Odluke za privremenu organizaciju smještaja odgojne obrazovne skupine u prostor blagavaonice MO Cvrčak i PO Pčelice Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 13. Upućivanje prijedloga Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2019./2020. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje  Materijal
 14. Upućivanje prijedloga Odluke o usvajanju Plana djelovanja Grada Čakovca u području prirodnih nepogoda za 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 15. Donošenje Zaključka o zamolbama studenata Materijal
 16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Plana aktivnosti i financiranja za 2019. Akcije Grad Čakovec – prijatelj djece Materijal
 17. Upućivanje prijedloga Odluke o zemljištu za Romsko naselje Kuršanec vezano uz Izjavu o odricanju od potraživanja prema RH kao dužniku, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 18. Upućivanje prijedloga Odluke o pristupanju Grada Čakovca u ITU Varaždin, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 19. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme turističke sezone i predžetvenoj sezoni u 2019. godini Materijal
 20. Upućivanje Javnog poziva za stjecanje prava korištenja sredstava spomeničke rente Grada Čakovca na objavu Materijal
 21. Upućivanje prijedloga Vjerodostojnog tumačenja odredbe Odluke o donošenju DPU područja “Brezje” u Mihovljanu, Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 22. Upućivanje prijedloga Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 23. Upućivanje prijedloga Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom u 2019. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal

Članovima Gradonačelnikovog stručnog kolegija dostavlja se:

 1. Izvješće o radu za 2018. i Program rada Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2019. Materijal
 2. Izvješće o radu trgovačkih društava za 2018.
  a) GKP Čakom d.o.o. Materijal
  b) GP Ekom d.o.o. Materijal
  c) GP Starorad d.o.o. Materijal
  d) Čakra d.o.o. Materijal
 3. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba za 2018. u: Materijal
  a) tehničkoj kulturi
  b) sportu
  c) kulturi
  d) socijalnoj zaštiti
 4. Izvješće o provedbi akcije Grad Čakovec – prijatelj djece u 2018. Materijal

Molim zamjenike gradonačelnika i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc. ing. comp., v.r.