10. stručni kolegij gradonačelnice Grada Čakovca

219

Temeljem članka 44. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21) sazivam 9. stručni kolegij zamjenice gradonačelnice Grada Čakovca i pročelnika upravnih tijela Grada Čakovca

za 6. srpanj 2022. (srijeda), u 12:00 sati

Stručni kolegij će se održati u uredu Gradonačelnice. Za stručni kolegij predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

 1. Upućivanje prijedloga Suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju izgradnje Regionalnog Edukacijsko-rehabilitacijskog centra Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 2. Upućivanje Izvješća o poslovanju u 2021. Centra za kulturu Čakovec Gradskom vijeću Grada Čakovca Materijal
 3. Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Odluku o promjeni i proširenju djelatnosti Centra za kulturu, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 4. Upućivanje prijedloga Odluke o financiranju užine učenicima osnovnih škola, Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje Materijal
 5. Upućivanje prijedloga Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru:
  a) Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
  b) Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
  Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
 6. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Čakovec Materijal

Članovima Gradonačelnikovog stručnog kolegija dostavlja se:

 1. Financijska izvješća za predškolske ustanove kojima nije osnivač Grad Čakovec na području Grada Čakovca za 2021. Materijal
 2. Izvješće o radu trgovačkih društava za 2021.
  a) GKP Čakom d.o.o. Materijal
  b) GP Ekom d.o.o. Materijal
  c) GP Stanorad d.o.o. Materijal
  d) Čakra d.o.o. Materijal

Molim zamjenicu gradonačelnice i pročelnike upravnih tijela Grada Čakovca da obavezno budu nazočni kolegiju, a eventualni izostanak opravdaju pročelnici Upravnog odjela za upravu Grada Čakovca.

GRADONAČELNICA
Ljerka Cividini, mag. ing. traff. / univ. spec. oec.