D N E V N I    R E D

Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i članka 8. Poslovnika o radu Gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), sazivam 11. stručni kolegij pročelnika upravnih tijela i zamjenika gradonačelnika Grada Čakovca

21. rujna 2010. (utorak) u 10,00 sati

 

Točka 1.

Upućivanje prijedloga Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 2.

Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2010., Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje

Točka 3.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Gradskom vijeću na donošenje
Točka 4.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 5.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 6.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Grada Čakovca za 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 7.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2010. Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 8.
Upućivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 9.
Upućivanje:
a) izmjene Rješenja o imenovanju članova nadzornih odbora gradskih poduzeća
b) izmjene Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola na području Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje
Točka 10.
Upućivanje prijedloga Suglasnosti na Odluke o izmjenama i dopunama Statuta:
a) I. Osnovne škole Čakovec
b) II. Osnovne škole Čakovec
c) III. Osnovne škole Čakovec
d) Umjetničke škole Miroslav Magdalenić
e) Centra za odgoj i obrazovanje
f) Osnovne škole Kuršanec
g) Osnovne škole Ivanovec
Gradskom vijeću Grada Čakovca
Točka 11.
Upućivanje Procjene ugroženosti materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje Grada Čakovca Gradskom vijeću Grada Čakovca na usvajanje
Točka 12.
Upućivanje prijedloga Tumačenja odredaba PUP-a „Sajmište“ Čakovec, Gradskom vijeću Grada Čakovca
Točka 13.
Donošenje:
a) Rješenja o imenovanju Stožera zimske službe Grada Čakovca – zima 2010/2011.
b) Zaključka o prihvaćanju Operativnog plana čišćenja snijega
Točka 14.
Usvajanje Programa produženog boravka u školskoj 2010./2011.
Točka 15.
Donošenje Zaključka o nastavku projekta energetske učinkovitosti
Točka 16.
Donošenje Zaključka o potpisivanju ugovora o financiranju izgradnje energetske infrastrukture u zoni Martane Čakovec
Točka 17.
Davanje Suglasnosti Čakom-u d.o.o.za uklanjanje eko kontejnera
Točka 18.
Donošenje Zaključka o:
a) zahtjevu za povrat sredstava komunalnog doprinosa – Golub Snježana i Vlado
b) zahtjevu za oslobođenje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa – Promming   d.o.o.
Točka 19.
Donošenje Zaključaka iz područja:
a) imovinsko pravnih djelatnosti
b) društvenih djelatnosti

Članovi gradonačelnikovog stručnog kolegija uz materijale dobili su i :

Točka 1.

Izvod iz zapisnika sa 10. stručnog kolegija gradonačelnika

Točka 2.

Izvješće o obavljenoj reviziji u Gradu Čakovcu za 2009.

Točka 3.

Izvješće o:
a) financijskom stanju naplate parkiranja za period od 01.01. do 30.06.2010. – GKP “Čakom” d.o.o. Čakovec
b) Izvješće o obračunu naplate parkiranja za vrijeme “Porcijunkolova” na parkiralištima pod naplatom u Gradu Čakovcu