Temeljem članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 3/13 – proč. tekst, 1/14) sazivam 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Čakovca

za 20. studeni 2014. (četvrtak) u 12.00 sati

Sjednica će se održati u gradskoj vijećnici. Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija mandata člana Gradskog vijeća Grada Čakovca
 2. Donošenje Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2014. Materijal
 3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama
  a.    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014. Materijal
  b.    Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2014. Materijal
  c.    Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2014. Materijal
  d.    Programa javnih potreba u športu za 2014. Materijal
  e.    Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014. Materijal
  f.    Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2014. Materijal
 4.  Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2014. Materijal
 5. Donošenje Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2015. s projekcijom Proračuna za 2016 – 2017. Materijal
 6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2015. Materijal
 7. Donošenje:
  a)    Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015. Materijal
  b)    Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2015. Materijal
  c)    Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2015. Materijal
  d)    Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2015. Materijal
  e)    Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2015. Materijal
  f)    Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2015. Materijal
 8. Donošenje Odluke o porezima Grada Čakovca Materijal
 9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2015. Materijal
 10. Donošenje Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu u 2015. Materijal
 11. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a Grada Čakovca Materijal Karte
 12. Donošenje Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Čakovca Materijal Karte
 13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora Materijal
 14. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2015. Materijal
 15. Donošenje Odluke o istupanju osnivača Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Materijal
 16. Davanje prethodne Suglasnosti na
  a) Izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. JVP Čakovec Materijal
  b) Plan rada i poslovanja JVP Čakovec za 2015. Materijal
 17. Donošenje Odluke o uvjetima korištenja javnih parkirališnih površina za potrebe korisnika pojedinačnih građevina Materijal
 18. Donošenje Odluke o kupnji etaže objekta Materijal
 19. Donošenje Odluke o osnivanju zaklade dr. Ivan Novak Materijal

 

Članovima Gradskog vijeća uz materijale se dostavlja:

 1. Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca Materijal
 2. Odgovori na vijećnička pitanja Materijal
 3. Izvješće o šteti uzrokovanoj elementarnom nepogodom Materijal
 4. Planovi poslovanja za 2015.:
  a) GKP „Čakom“ d.o.o. Čakovec Materijal
  b) GP „Ekom“ d.o.o. Čakovec Materijal
  c) GP „Stanorad“ d.o.o. Čakovec Materijal
  d) „Čakra“ d.o.o. Čakovec Materijal
 5. Planovi poslovanja za 2015.:
  a) Dječji vrtić Čakovec Materijal
  b) Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec Materijal
  c) Centar za kulturu Čakovec Materijal
  d) Pučko otvoreno učilište Čakovec Materijal

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jurica Horvat, v.r.