11. sjednica Odbora za društvene djelatnosti

11013

Obavještavam Vas da će se 11. sjednica Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Čakovca održati 4. prosinca 2019.  (srijeda). u 14.00 sati, u Upravi Grada Čakovca, gradskoj vijećnici.

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Odluke i Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2019., u dijelu koji se odnosi na društvene djelatnosti Materijal
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama:
  a) Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2019. Materijal
  b) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2019. Materijal
  c) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2019.Materijal
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2019. Materijal
 4. Prijedlog Odluke i Proračuna Grada Čakovca za 2020. s projekcijom Proračuna za 2021. – 2022. , u dijelu koji se odnosi na društvene djelatnosti Materijal
 5. Prijedlog:
  a) Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2020. Materijal
  b) Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2020. Materijal
  c) Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2020. Materijal
  d) Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Čakovca za 2020. Materijal
 6. Prijedlog Odluke o načinu financiranja Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu i predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu za 2020. Materijal
 7. Prijedlog Prethodne suglasnosti na: Materijal
  a) Izmjene i dopune Financijskog plana JVP-a Čakovec za 2019.
  b) Plan rada i Financijski plan JVP-a Čakovec za 2020.
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Čakovca i dodjeli nagrade “Josip Štolcer Slavenski” Materijal
 9. Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava i usluga iz područja socijalne skrbi Materijal
 10. Prijedlog Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca Materijal
 11. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Čakovca za 2019. i 2020. Materijal
 12. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara Materijal Procjena Plan

PREDSJEDNIK
Dejan Tomašić, v.r.