REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
Odbor za društvene djelatnosti

KLASA: 021-05/15-01/30
URBROJ: 2109/02-01-15-03
Čakovec, 09. veljače 2015.

Na svojoj 11. sjednici održanoj 9. veljače 2015., Odbor za društvene djelatnosti Grada Čakovca, raspravljajući o točkama 3.a), 3.b), 3.c), 3.d), 3.e), 4., 5., 13., 14., 15., dnevnog reda sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Čakovca dao je sljedeća
 M I Š L J E N J A

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2014.,

  1. Centar za kulturu Čakovec
  2. Dječjeg vrtića Čakovec
  3. Knjižnice „Nikole Zrinski Čakovec“
  4. Pučkog otvorenog učilišta Čakovec
  5. Javne vatrogasne postrojbe Čakovec

jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća JVP-a Čakovec o stanju zaštite od požara u Gradu Čakovcu za 2014., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na davanje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Čakovca i Blagoevgrada, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje, s time da se:

  • u članku 1. Odluke iza alineje: „- kulturi“, doda sljedeća alineja: „- sportu“.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni prijedloga mreže osnovnih škola na području Grada Čakovca, jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na donošenje.

Odbor za društvene djelatnosti prijedlog Izvješća o radu Savjeta mladih za 2014., jednoglasno upućuje Gradskom vijeću Grada Čakovca, na usvajanje.

 

PREDSJEDNIK ODBORA
Toni Fažon, v.r.

Zapisnik 11. sjednice Odbora za društvene djelatnosti Preuzimanje