11. sjednica Odbora za financije i proračun

234

Obavještavam Vas da će se ­11. sjednica Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Čakovca održati dana 7. studenog 2022. (ponedjeljak), u 9.00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Čakovca. 

DNEVNI RED 

 1. prijedlog Odluke i izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2022. Materijal
 2. prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2022. Materijal
 3. prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama:
  3.1. Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. Materijal
  3.2. Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. Materijal
  3.3. Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2022. Materijal
  3.4. Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022. Materijal
  3.5. Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2022. Materijal
  3.6. Programa demografskih mjera Grada Čakovca za 2022. Materijal
 4. prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cipelica Materijal
 5. prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o:
  5.1. komunalnoj naknadi Materijal
  5.2. određivanju boda vrijednosti komunalne naknade Materijal
  5.3. komunalnom doprinosu Materijal
  5.4. javnim zelenim površinama Materijal
  5.5. obavljanju dimnjačarskih poslova Materijal
  5.6. uređenju i održavanju naselja Materijal
  5.7. uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama Materijal
  5.8. parkiranju i zaustavljanju vozila Materijal
  5.9. agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Čakovca Materijal
  5.10. držanju stoke i peradi Materijal
  5.11. mjestima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica na području Grada Čakovca Materijal
  5.12. porezima Materijal
  5.13. visini paušalnog poreza Materijal
  5.14. financiranju užine učenicima osnovnih škola Materijal
  5.15. kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama Materijal
  5.16. zakupu poslovnih prostora Materijal
  5.17. mjerama poticaja za kupnju nekretnina na području mjesnih odbora Grada ČakovcaMaterijal
  5.18. naknadama za rad u gradskim tijelima Materijal
  5.19. naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova Materijal
  5.20. naknadama za rad u nadzornim odborima trgovačkih društava Grada Čakovca Materijal
  5.21. javnim priznanjima Grada Čakovca, dodjeli nagrade „Josip Štolcer Slavenski“ i Glazbene nagrade Grada ČakovcaMaterijal
 6. prijedlog Odluke o izmjenama:
  6.1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Materijal
  6.2. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama Materijal

 

 

PREDSJEDNICA
Vesna Baranašić Horvat, v.r.